ป.1/1  เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก  และ ตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์

ป.1/2  เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์

ป.1/1  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ป.1/2  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ป.1/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

เทอม 01
3_โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 4_แผนหน่วยที่ 1 แผนที่ 1-20 ป,1 ภาคเรียนที่ 1 5_แผนหน่วยที่ 1 แผนที่ 21-36 หน่วยที่ 2-3 แผนที่ 37-95 ป. 1 ภาคเรียนที่ 1

เทอม 02
6_หน่วยที่ 4 ป.1 ภาคเรียนที่ 2 7_หน่วยที่ 5 ป.1 ภาคเรียนที่ 2 8_หน่วยที่ 6 ป.1 ภาคเรียนที่ 2