วันอังคาร, เมษายน 23, 2019

แผนการสอน

แผนการสอน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สาระสำคัญ ทักษะการฟังเป็นการสร้างประสบการณ์อย่างหนึ่ง   ที่ทำให้มีความรู้จากสิ่งที่ฟัง    สามารถเล่าเรื่องและตอบคำถามจากเรื่องได้ถูกต้อง   จุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. ฟังเรื่อง  “ใบบก ใบบัว” แล้วตอบคำถามและเล่าเรื่องได้ถูกต้อง ๒. อ่านเรื่องที่เล่าได้ถูกต้อง   กิจกรรมการเรียนรู้ ๑. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ  ช้าง  แล้วโยงไปชื่อเรื่อง “ใบโบก  ใบบัว” ๒.  ครูร้องเพลงช้างให้นักเรียนฟัง  แล้วให้นักเรียนฝึกร้องตามพร้อมปรบมือเป็นจังหวะ หลายๆเที่ยว ๓. ครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพในบทเรียน  ดังนี้ -นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับภาพโดยตอบคำถามว่า  เคยเห็นหรือไม่  มีลักษณะอย่างไร -นักเรียนดูภาพในบทเรียน  ในช่วง  “รู้จักคำ  นำความเรื่อง”  เช่น  ภาพตา ...

แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ความนำ การศึกษาของประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย โดยสะท้อนจากพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติ ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูปครู ปฏิรูปโรงเรียน และปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้ ในประเด็นของหลักสูตรได้เน้นการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการบริหารจัดการ เพื่อให้คนรุ่นใหม่เกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบ และแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การสร้างระเบียบวินัย การมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจ ในการเป็นคนไทย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสังคมไทยในอนาคต แนวคิดดังกล่าวคือ การพัฒนาความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช...

แผนการสอนภาษา พาที ไฟล์ Word แก้ไขได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-ป.๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เพื่อนกัน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ไปโรงเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ พูดเพราะ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เกือบไป หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ตามหา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เพื่อนรัก เพื่อนเล่น หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ ช้างน้อยน่ารัก หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐...

ฟรี แผนการสอน ภาษาพาที ป.6 ไฟล์ Word แก้ไขได้

ตามที่เคยบอกว่าจะแจก แต่สำหรับท่านที่ต้องการ เรากำลงัทะยอยแจก   ป.1-ป.6 กรุณารอ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๖ พ่างเพี้ยงพสุธา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ นิทานแสนสนุก หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ เสียแล้วไม่กลับคืน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ หนึ่งในประชาคม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ สี่ศิษย์พระดาบส หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ สวยร้ายสายลับ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ ช้อนกลางสร้างสุขภาพ...

แผนการสอน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3

ไฟล์ PDF ดโหลดไปใช้งานได้เลย แต่ไฟล์ wORD ต้องรอน่ะครับ แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เด็กเอ๋ยเด้กน้อย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ พลังงานคือชีวิต หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ทำดี..อย่าหวั่นไหว หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ แม่ไก่อยู่ในตะกร้า หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ อาหารดี ชีวีมีสุข หน่วยการเรียนรู้ที่...

แผนการสอน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2

เป็นไฟล์ Pdf น่ะครับ แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ รักพ่อ รักแม่ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ โลกร้อน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ นักคิดสมองใส หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ มีน้ำใจ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ชีวิตใหม่ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กลัวทำไม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ครัวป่า หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ใจหาย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒...

รวมแผนการสอน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ปล. หากท่านใดต้องการไฟล์  Word กรุณาส่งข้อมความถึงเรา และทางทีมงานมีไฟล์ตัวอย่างให้ท่าได้ดู หากท่านต้องการไฟล์ จริงๆกรุณา ส่งผ่านข้อความไปยัง เพจ Kru2day หน่วย-๑-น้ำใส    ไฟล์ wORD หน่วย-๑-น้ำใส หน่วย-๒-ใจหาย หน่วย-๓-ครัวป่า หน่วย-๔-กลัวทำไม หน่วย-๕-ชีวิตใหม่ หน่วย-๖-มีน้ำใจ หน่วย-๗-นักคิดสมองใส หน่วย-๘-โลกร้อน หน่วย-๙-รักพ่อ-รักแม่ หน่วย-๑๐-เข็ดแล้ว หน่วย-๑๑-เด็กดี หน่วย-๑๒-ชาติของเรา...

ดาวน์โหลดฟรี ! คู่มือการสอนคณิตศาสตร์ BBL ป.3 จาก สสวท.

 แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นโดยมุ่งหวังให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพและสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กในแต่ละวัยตามความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain-based Learning)            ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงมุมมองและแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของครูและสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง และเท่าทันกับนานาประเทศ  อนึ่ง ในการจัดทำแนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีต้องขอขอบคุณสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) หรือสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้(เดิม) ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนางานด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณอาจารย์พรพิไล เลิศวิชา รองศาสตราจารย์ดร.สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ...

รวมแผนการสอน รายวิชา ช่วงชั้นที่ 1

แผนการสอน      กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยที่ 4 เรื่อง ธรรมชาติของการเคลื่อนไหว  แผนการสอนที่ 1 เรื่องทบทวนความรู้การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานชั้นอนุบาล  สอนครั้งที่ 1  เวลา  1  ชั่วโมง       ..................................................................................................................................... มาตรฐานการเรียนรู้ พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว...

แผนการสอน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 -6

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้<สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน.แผนการสอน หมายถึงแผนการหรือโครงการที่จัดทำเป็น ลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใด วิชาหนึ่งเป็นการเตรียมการสอน<อย่างมีระบบ และเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๑ แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๑ หน่วยการเรียนรู้การเตรียมความพร้อม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ใบโบก ใบบัว หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภูผา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เพื่อนกัน...

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เสริมประสบการณ์ พัฒนา อนุบาล .1-2-3

ขั้นน?ำ ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง สวัสดี พร้อมกับท?ำท่าประกอบเพลง ขั้นสอน 1. ครูสนทนาซักถามเด็กเกี่ยวกับการพูดทักทายกัน โดยถามค?ำถาม ดังนี้ • เมื่อเราเจอกันควรท?ำอย่างไร • ผู้หญิงพูดอย่างไร ผู้ชายพูดอย่างไร • เมื่อท?ำเพื่อนล้มควรพูดอย่างไร • เมื่อครู พ่อ แม่ หรือเพื่อนให้ของ เราควรพูดอย่างไร 2. ครูน?ำภาพเกี่ยวกับการพูดทักทายกันแสดงให้เด็กดูทีละภาพ และสนทนาว่า เมื่อพบเหตุการณ์ต่างๆ ที่ครูยกตัวอย่าง ให้ฟัง เราควรพูดอย่างไร แล้วชี้ที่ภาพเหตุการณ์ ให้เด็กอ่านออกเสียงไปพร้อมๆ กัน ขั้นสรุป 1. ครูให้เด็กเล่นเกม...

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อ.1-2-3 ชุด บูรณาการปฐมวัย อ.1-2-3

บอกความสัมพันธ์ของอวัยวะกับหน้าที่ได้ 3. บอกวิธีดูแลร่างกายและสุขนิสัยที่ดีของ ตนเองได้ 4. บอกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ในชีวิต ประจ?าวันที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ ได้ 5. บอกการปฏิบัติตนในการรักษา ความสะอาดร่างกายในชีวิตประจ?าวันได้ 6. บอกวิธีปฏิบัติตนให้ร่างกายแข็งแรงได้ ลากเส้นได้อย่างมีทิศทาง 2. จ?าแนกอวัยวะต่างๆ ได้ 3. เปรียบเทียบจ?านวนจากภาพได้ 4. ส?ารวจอวัยวะภายนอกของตนเอง และผู้อื่นได้ 5. เขียนรูปวงกลมได้ 6. ดูแลรักษาอวัยวะต่างๆ ได้ถูกต้อง 7. ปฏิบัติตนในการรักษาความสะอาดของ ร่างกายในกิจวัตรประจ?าวันได้ถูกต้อง 8. บอกวิธีปฏิบัติตนให้ร่างกายแข็งแรงได้ 9. ปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร การออกก?าลังกาย และการพักผ่อน ให้เพียงพอในกิจวัตรประจ?าวันได้ 10. ส?ารวจภาพอวัยวะภายนอกของตนเองได้

รวมแผนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมใบงาน ทุกรายวิชา

แผนการสอนประกอบไปด้วยวิชา ไทยป.1 การงานฯป.1 คณิตป.1 ดนตรี-นาฏศิลป์ป.1 ทัศนศิลป์ป.1 วิทย์ป.1 สังคมฯป.1 สุขและพละป.1 ความรู้ ลักษณะและหน้าที่ วิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกคอและผม ตา หู จมูก อวัยวะในช่องปาก ผิวหนัง มือและเล็บ เท้าและนิ้วเท้า ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด การให้เหตุผล การสรุปความรู้ การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การปฏิบัติ/การสาธิต ...

แผนการสอน คณิตศาสตร์ ป.1 พร้อมใบงาน

แบบบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ Backward Design   การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ Backward Design   แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)   แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน   แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ   แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงที่เน้นการคิดวิเคราะห์  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์    กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพสมอง BRAIN-BASED LEARNING...

แผนการเรียนการสอน การงาน ป.1 พร้อมใบงาน

มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง 1.1  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงานทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว อธิบายความหมายของอาหาร (K) จำแนกสิ่งที่เป็นอาหารและสิ่งที่ไม่เป็นอาหาร (P) แสดงความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม (A) โหลดทั้งหมดได้ที่ คลิก >>>>>>

แผนการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที 1 ทั้งหมด 42 หน่วย

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คุณธรรม ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ดังนั้นสถานศึกษาต้องจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดโดยผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้จัดบรรยากาศเชิงบวก สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ ฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติและสรุปเป็นความรู้ฝังแน่น ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของตนเอง แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงได้จัดทำ แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงที่ประกอบด้วย ๑. แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ ๒. แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงที่เน้นการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๓. กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพสมอง...

แจกฟรี!! กิจกรรมสะเต็มศึกษา พร้อมคู่มือประกอบการสอน ชั้น ป.4-6

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานหลักในการยกระดับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ มีบทบาทในการริเริ่มและส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ รวมถึงวิธีการสอนการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะเต็มศึกษาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ผ่านประสบการณ์ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based-Learning) หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) สสวท. มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้นเพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด...

แจกฟรี!! กิจกรรมสะเต็มศึกษา พร้อมคู่มือประกอบการสอน ชั้น ป.1-3

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานหลักในการยกระดับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ มีบทบาทในการริเริ่มและส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ รวมถึงวิธีการสอนการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะเต็มศึกษาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ผ่านประสบการณ์ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based-Learning) หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) สสวท. มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้นเพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด...

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

หลักสูตรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดหมายของหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยมุ่งพัฒนาใน 2 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย ชื่นชมและภูมิใจในภาษาประจำชาติ 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีเจตคติที่ดี พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์   ส่วนประกอบหลักสูตร 1. โครงสร้างหลักสูตร 2. โครงการสอนระยะยาว 3. แผนการจัดการเรียนรู้ 4. แบบเรียนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5. เอกสารเสริมหลักสูตร 6. แบบวัดและประเมินผล   การประเมินผลการเรียนรู้ 1. ประเมินระหว่างเรียน 50% 2. ประเมินหลังเรียน...

เทคนิคการสอนภาษาไทย ชั้น ป.1 จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ภาคปลาย)

หลักสูตรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดหมายของหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยมุ่งพัฒนาใน 2 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย ชื่นชมและภูมิใจในภาษาประจำชาติ 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีเจตคติที่ดี พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์   ส่วนประกอบหลักสูตร 1. โครงสร้างหลักสูตร 2. โครงการสอนระยะยาว 3. แผนการจัดการเรียนรู้ 4. แบบเรียนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5. เอกสารเสริมหลักสูตร 6. แบบวัดและประเมินผล   การประเมินผลการเรียนรู้ 1. ประเมินระหว่างเรียน 50% 2. ประเมินหลังเรียน...

เทคนิคการสอนภาษาไทย ชั้น ป.1 จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ภาคต้น)

หลักสูตรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดหมายของหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยมุ่งพัฒนาใน 2 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย ชื่นชมและภูมิใจในภาษาประจำชาติ 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีเจตคติที่ดี พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์   ส่วนประกอบหลักสูตร 1. โครงสร้างหลักสูตร 2. โครงการสอนระยะยาว 3. แผนการจัดการเรียนรู้ 4. แบบเรียนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5. เอกสารเสริมหลักสูตร 6. แบบวัดและประเมินผล การประเมินผลการเรียนรู้ 1. ประเมินระหว่างเรียน 50% 2. ประเมินหลังเรียน...

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทยป.2 หน่วยที่ ๓ เรื่อง มาตรา กง

มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด มฐ.ท ๑.๑ ป.๒/๑  อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง มฐ.ท ๑.๑ ป.๒/๒ อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด  มฐ.ท ๒.๑...

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทยป.2 หน่วยที่ ๒ เรื่อง มาตรา ก กา

มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด มฐ.ท ๑.๑ ป.๒/๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง มฐ.ท ๑.๑ ป.๒/๒ อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด มฐ.ท ๒.๑...

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทยป.2 หน่วยที่ ๑ เรื่อง ตัวอักษรไทย พร้อมใบงาน

๑.  การเขียนพยัญชนะไทยที่มีระดับเสียงอักษรสูง ๒. การเขียนสรุปความรู้เรื่อง พยัญชนะไทยที่มีระดับเสียงอักษรสูง ๓.  การเขียนพยัญชนะไทยที่มีระดับเสียงอักษรกลาง ๔.  การเขียนสรุปความรู้เรื่อง พยัญชนะไทยที่มีระดับเสียงอักษรกลาง ๕.  การเขียนพยัญชนะไทยที่มีระดับเสียงอักษรต่ำ ๖.  การเขียนสรุปความรู้เรื่อง พยัญชนะไทยที่มีระดับเสียงอักษรต่ำ ๗.  ใบงานที่ ๑ เรื่อง การบอกและเขียนอักษรสามหมู่ ๘.  กิจกรรมการอ่านออกเสียง การตอบคำถามปากเปล่า ๙.  ใบงานที่ ๒ เรื่อง การบอกและเขียนส่วนประกอบของคำ ๑๐.ใบงานที่ ๓ เรื่อง การบอกและเขียนเลขไทย ๑๑. แผนภาพตัวอักษรไทย โหลดแผนการสอนได้ที่ ...

วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา   และสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน สาระสำคัญ  / การอ่านในใจคือการกวาดสายตาไปยังข้อความจากหนังสือ  พุ่งความสนใจ ไปยังสาระที่อ่าน  แล้วเก็บใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน  สามารถถ่ายโอนสาระที่อ่าน ไปยังผู้อื่นได้ด้วยทั้งพูดและการเขียน   จุดประสงค์การเรียนรู้ ๑.  อ่านในใจและเก็บใจความสำคัญของเรื่องได้ ๒. ถ่ายโอนสาระเรื่องราวที่อ่านไปยังผู้อื่นได้ ๓.  บอกความหมายคำใหม่ในบทเรียนได้   ๒.  ตัวชี้วัด  มาตรฐาน ท  ๑.๑  ข้อที่  ๓ อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑.  มีคุณธรรมตามธรรมเนียมไทย ๒. เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ๓.  มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย ๔.  อ่านและเก็บใจความสำคัญของเรื่องได้ ๕. ...

แบบฝึกการอ่าน ตามแนว PISA ป.1 – ม.3

ข้อสอบ PISA ชั้น ป.1 ชั้น ป.2 ชั้น ป.3 ชั้น ป.4 ชั้น ป.5 ชั้น ป.6 ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาพาที 12 หน่วย

กิจกรรมการเรียนรู้ ๑.  ครูแจ้งตัวชี้วัด  และทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน ๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพประเพณีไทยและการละเล่นของไทย  แล้วโยง ไปชื่อเรื่อง “วันสงกรานต์” ๓.  ครูให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์และเล่าให้นักเรียนฟัง ๔. นักเรียนฟังครูอ่านเรื่องหรือเล่าเรื่อง“วันสงกรานต์” จากบทเรียนโดยเน้นมารยาทในการ ๕.  นักเรียนทุกคนฝึกอ่านจากภาพจากบัตรความรู้  “รู้จักคำ  นำความเรื่อง”  ตามครูพร้อมกัน  ว่าอ่านอย่างไร  จนคล่อง ๖. ครูเขียนคำบนกระดานให้นักเรียนฝึกอ่านคำ  จนคล่อง  (  ให้ปิดหนังสือเรียน) ๗.  นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยสุ่มให้นักเรียนอ่านคำจากเรื่อง  นักเรียนทำบัตรกิจกรรม ๘.   มอบหมายให้นักเรียนไปฝึกอ่านคำจากหนังสือภาษาพาทีในช่วง “รู้จักคำ  นำความเรื่อง” ...

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย วรรณคดีลำนำ 8 หน่วยการเรียนรู้

สาระสำคัญ การอ่าน การเขียนและเรียนรู้คำ ได้จะช่วยให้การอ่านในบทเรียนได้ดี ถือเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาให้ถูกต้อง จึงจะทำให้การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปด้วยดีและเกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาตามม จุดประสงค์การเรียนรู้  ๑. อ่านคำ   คำยาก ข้อความ และสำนวนในบทเรียนได้ถูกต้อง ๒. เขียนคำ คำยาก  ข้อความ และสำนวนภาษาในบทเรียนได้ถูกต้อง ๓. บอกความหมายของคำยากและคำใหม่ได้ กระบวนการเรียนรู้ ๑. ครูแจ้งตัวชี้วัดและทดสอยก่อนเรียน ๒. ครูให้นักเรียนดูบัตรคำ จากเรื่อง แล้วร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นและอภิปรายถึงลักษณะของคำ ความหมายของคำ จากนั้นครูถามนำเพื่อกระตุ้นและจุดประกายความคิดให้นักเรียนตอบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ - นักเรียนรู้ไหมว่า คำเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างใด...

แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ อนุบาล 1-2-3

จุดประสงค์การเรียนรู้ ร่วมสนทนากับเพื่อนได้ บอกแหล่งความรู้ได้ ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้สาระการเรียนรู้แหล่งความรู้จากสื่อชนิดต่างๆกิจกรรม เด็กออกมาเปิดภาพปริศนาทีละภาพแล้วทายว่าเป็นภาพอะไร เด็กและครูร่วมกันเฉลยภาพปริศนาว่าเป็นภาพโทรทัศน์ และร่วมกันสนทนาถึงประโยชน์ของโทรทัศน์ เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงแหล่งความรู้ที่มีประโยชน์ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เด็กบอกแหล่งความรู้ที่ตนเองรู้จักและทำกิจกรรมในหนังสือกิจกรรมพัฒนาความพร้อมปฐมวัย แบบบูรณาการ อนุบาล 3 เล่ม 2 อนุบาล 3 หน่วย 15 อนุบาล 3 หน่วย...

หลัหสูตรคละชั้น วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารรอบตัวเรา เวลา 19 ชั่วโมง ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ย่อย 3 หน่วย ดังนี้ ความรู้ 1.ชนิดของของเล่น ของใช้ 2.วัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ 3.สมบัติของวัสดุที่ทำของเล่น  ของใช้ 4.การจำแนกสารที่ใช้ทำของเล่นของใช้ 5.การเลือกใช้วัสดุได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 6.การเปลี่ยนแปลงของสาร 7.การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุในท้องถิ่น หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.4_1 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.5 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.5_1...

FOLLOW US

15,024แฟนคลับชอบ
1,459ผู้ติดตามติดตาม

MOST POPULAR

รมว.ศธ.หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตเยอรมนี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายเก-ออร์ค ชมิท เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ร่วมหารือ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยและเยอรมนีมีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้มีความร่วมมือกับสภาหอการค้าเยอรมันไทย ในการร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในหลายด้าน ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา...

คุรุสภาเปิดให้บริการยื่นขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เปิดให้บริการยื่นขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานศึกษา ทั้งนี้ ยื่นคำขอฯ ผ่านระบบ KSP School สถานศึกษาจะสามารถตรวจสอบและพิมพ์ข้อมูลสถานะการยื่นหนังสือดังกล่าว จากระบบสารสนเทศของคุรุสภาได้ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ (ชาวไทย) และ 7 วันทำการ...

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center “DMC61”

DMC61 ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center:DMC ปีการศึกษา2561 คลิก  ลิงค์ >>>>>   คลิก  https://portal.bopp-obec.info/obec61/

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร ๔ ปี)

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร ๔ ปี) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร เปิดเผยว่า ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ในสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศาสตราจารย์คลินิก...

รมว.ศธ.ย้ำ สกสค. ดูแลครูในทุกมิติ

รมว.ศธ.ย้ำ สกสค. ดูแลครูในทุกมิติ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ” นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ” เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องปรินซ์ 3 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา...

LATEST POSTS

รมว.ศธ.หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตเยอรมนี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายเก-ออร์ค ชมิท เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ร่วมหารือ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยและเยอรมนีมีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้มีความร่วมมือกับสภาหอการค้าเยอรมันไทย ในการร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในหลายด้าน ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา...

คุรุสภาเปิดให้บริการยื่นขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เปิดให้บริการยื่นขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานศึกษา ทั้งนี้ ยื่นคำขอฯ ผ่านระบบ KSP School สถานศึกษาจะสามารถตรวจสอบและพิมพ์ข้อมูลสถานะการยื่นหนังสือดังกล่าว จากระบบสารสนเทศของคุรุสภาได้ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ (ชาวไทย) และ 7 วันทำการ...

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center “DMC61”

DMC61 ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center:DMC ปีการศึกษา2561 คลิก  ลิงค์ >>>>>   คลิก  https://portal.bopp-obec.info/obec61/

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร ๔ ปี)

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร ๔ ปี) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร เปิดเผยว่า ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ในสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศาสตราจารย์คลินิก...

รมว.ศธ.ย้ำ สกสค. ดูแลครูในทุกมิติ

รมว.ศธ.ย้ำ สกสค. ดูแลครูในทุกมิติ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ” นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ” เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องปรินซ์ 3 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา...
Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
online free course
download intex firmware
Download Best WordPress Themes Free Download

แสดงความเห็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเว็บ