แบบฝึกหัด

1.  ลำดับ ( Sequence)  คือบทนิยาม ลำดับ คือ ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก  ตัวแรกหรือเซตของจำนวนเต็มบวก และเขียนเรียงตามลำดับได้ดังนี้  f(1),f(2),f(3),...,f(n),...เรียก f(1)       ว่า พจน์ (term) ที่  1   เขียนแทนด้วย   a1     เรียก f(2)       ว่า พจน์ (term)  ที่...

รวมเวทคณิต การบวก ลบ คูณ หาร

การหาร 1. เวทคณิต กาารหาร 2. แบบฝึกหัดการหาร 3. การหารโดยระเบียบวิธีพาราวาท 4. การหารหารลงตัว 5. แบบฝึกการหารลงตัว 6. คณะทำงานการหาร การบวก 1. การบวกแบบเวทคณิต(1 หลัก) 2. การบวกแบบเวทคณิต(2 หลัก) 3. การบวกแบบเวทคณิต(3 หลัก) 4. การบวกแบบเวทคณิต(4 หลัก) 5. การบวกแบบเวทคณิต(5 หลัก) 6. การบวกแบบเวทคณิต(6 หลัก) 7. แบบฝึกหัดท้ายบทการบวก 8. เฉลยการบวกเวทคณิต 3...

แบบฝึกเสริมทักษะด้านคิดคำนวณ ป.๑

แบบฝึกเสริมทักษะด้านคิดคำนวณ ป.๑ word แบบฝึกเสริมทักษะด้านคิดคำนวณ ป.๑ pdf

แบบฝึกการคิดพัฒนาความกตัญญู

แบบฝึกการคิดพัฒนาความกตัญญู แบบที่ 1 แบบฝึกการคิดพัฒนาความกตัญญู แบบที่ 2 แบบฝึกการคิดพัฒนาความกตัญญู แบบที่ 3

แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่าน และการแก้โจทย์ปัญหา ป.1-ป.6

แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่าน และการแก้โจทย์ปัญหา แบบฝึกทักษะ ป.1 แบบฝึกทักษะ ป.2 แบบฝึกทักษะ ป.3 แบบฝึกทักษะ ป.4 แบบฝึกทักษะ ป.5 แบบฝึกทักษะ ป.6

แบบฝึกหัด คิดเลขเร็ว 23 ชุด Word แก้ไขได้

สามารถเลือกให้นักเรียนฝึกตามเนื้อหาที่ได้เรียน 1.ประเมินผลก่อนเรียน 2.ครูสร้างแบบฝึกคิดเลขเร็วหรือใช้แบบฝึกของ สพป.หรือนำไปปรับ   สามารถทำได้ตามต้องการ 3.ฝึกคิดเลขเร็ว ทุกวันครั้งละ 5 นาที (ถ้าเวลามากไป/นักเรียนทำเสร็จก่อนอาจลดเวลาลง) 4.แข่งขันในชั้นเรียนโดยนักเรียนแข่งกับเป้าหมายของตนเอง 5.ประเมินผลหลังเรียนปลายเดือน/ปลายภาคเรียน 6.หาข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุง/พัฒนาต่อ แบบฝึกหัดคิดเลขเร็ว

แบบฝึกคิดเลขในใจ สพฐ. ป.1 -ม.3

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสาคัญในการเร่งรัดพัฒนา ทักษะการคิดเลขในใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิควิธีการคิด คานวณที่ได้ผลลัพธ์ถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว ตามหลักการท าง คณิตศาสตร์ สาหรับเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นและนาไปใช้ใน ชีวิตประจาวัน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้พัฒนา แบบฝึกคิดเลขในใจ ประกอบด้วย แบบฝึกคิดเลขในใจ คู่มือการใช้แบบฝึก และ เฉลย โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ สอดคล้องกับพื้นฐานความสามารถด้านการคิด คานวณของผเู้ รียน ดังนี้ ระดับ 1 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.2 ระดับ 2 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน...

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.2 ไฟล์ Word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดฟรี ชีทแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ระดับประถมต้น เรื่องการนับจำนวนค่ะ คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ เรามักนิยามโดยทั่วไปว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้าง, การเปลี่ยนแปลง และปริภูมิ กล่าวคร่าว ๆ ได้ว่าคณิตศาสตร์นั้นสนใจ "รูปร่างและจำนวน" เนื่องจากคณิตศาสตร์มิได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการทดลอง บางคนจึงไม่จัดว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.2ช่วยเรื่องการนับ เข้าใจจำนวนมากน้อย แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (1) แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (1) แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (2) ...

แบบฝึกคิดเลขเร็ว บทท่องอาขยาน ป.1 รวมเล่มที่ 5-6- พร้อมเฉลยและคู่มือ

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ตหัวข้อต่างๆ เพื่อให้น้องๆได้เห็นภาพรวมว่าในวิชาคณิตศาสตร์นั้น น้องๆจะได้เรียนเรื่องใดบ้าง โดยในแต่ละหัวข้อโจทย์จะเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับชั้นต่างๆ ตั้งแต่ประถมต้น – ประถมปลาย มัธยมต้น และ มัธยมปลาย (โดยในแต่ละหัวข้อ น้องๆจะได้เรียนในช่วงระดับชั้นต่างๆกันไป) อย่างไรก็ตาม น้องๆสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดตั้งแต่ระดับพื้นฐานและค่อยๆทำจนสามารถทำโจทย์ที่ยากขึ้นได้ตามลำดับ เล่มที่ 5 แบบฝึกคิดเลขเร็ว05 (1) แบบฝึกคิดเลขเร็ว05 (2) แบบฝึกคิดเลขเร็ว05 (3) เล่มที่ 6 แบบฝึกคิดเลขเร็ว06 (1) แบบฝึกคิดเลขเร็ว06...

แบบฝึกคิดเลขเร็ว บทท่องอาขยาน ป.1 เล่มที่ 4 ทั้งหมด 8 เล่ม พร้อมเฉลย

แบบฝึกคิดเลขเร็ว บทท่องอาขยาน ป.1 เล่มที่ 4  ทั้งหมด 8 เล่ม พร้อมเฉลย ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ตหัวข้อต่างๆ เพื่อให้น้องๆได้เห็นภาพรวมว่าในวิชาคณิตศาสตร์นั้น น้องๆจะได้เรียนเรื่องใดบ้าง โดยในแต่ละหัวข้อโจทย์จะเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับชั้นต่างๆ ตั้งแต่ประถมต้น – ประถมปลาย มัธยมต้น และ มัธยมปลาย (โดยในแต่ละหัวข้อ น้องๆจะได้เรียนในช่วงระดับชั้นต่างๆกันไป) อย่างไรก็ตาม น้องๆสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดตั้งแต่ระดับพื้นฐานและค่อยๆทำจนสามารถทำโจทย์ที่ยากขึ้นได้ตามลำดับ แบบฝึกหัดส่วนพื้นฐานนั้น นำแนวคิดและหลักการเรียนคณิตศาสตร์จากประเทศสิงคโปร์มาประยุกต์ใช้ค่ะ แบบฝึกคิดเลขเร็ว04...

แบบฝึกคิดเลขเร็ว บทท่องอาขยาน ป.1 เล่มที่ 3 ทั้งหมด 8 เล่ม พร้อมเฉลย

แบบฝึกคิดเลขเร็ว บทท่องอาขยาน ป.1 เล่มที่ 3  ทั้งหมด 8 เล่ม พร้อมเฉลย แบบฝึกคิดเลขเร็ว บทท่องอาขยาน ป.1 เล่มที่ 3  ทั้งหมด 8 เล่ม พร้อมเฉลย แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป1 (1) แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป1 (2) แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป1...

แบบฝึกคิดเลขเร็ว บทท่องอาขยาน ป.1 เล่มที่ 2 ทั้งหมด 8 เล่ม พร้อมเฉลย

แบบฝึกคิดเลขเร็ว บทท่องอาขยาน ป.1 เล่มที่  ทั้งหมด 8 เล่ม พร้อมเฉลย แบบฝึกคิดเลขเร็ว (1) แบบฝึกคิดเลขเร็ว (2) แบบฝึกคิดเลขเร็ว (3)

Latest news