KRU2DAY.COM

เว็บไซต์ Kru2day.com เป็นเว็บท่า ที่แชร์สิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ หวังอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้ จะเป็นประโยชน์ กับผู้เข้าชมยิ่งนัก

Latest

รวมข้อสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกรายวิชา

รวมข้อสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ทุกรายวิชา https://drive.google.com/drive/folders/1dAZUamqxDqybHLcsQoy3NK_qVerSHarI?fbclid=IwAR0Vc7IejdEM22eiM3RqgHzm8pUIEtla8sMcssKgjP2XHrbV5bXi7YMHHbc

แบบฝึกการอ่านการเขียน

เล่ม 1 คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษ เล่ม 2 พยัญชนะ สระ เล่ม 3...

นวัตกรรม ภาษาไทย แบบฝึกทักษะ การอ่าน คิด

เผยแพร่ไทย.แบบฝึกทักษะการเขียน ม.2 ไทย.แบบฝึกทักษะการอ่าน คิด ม2 ไทย.แบบฝึกทักษะ ป.6 ไทย.แบบฝึกทักษะ ป.5...

Popular

แผนการสอนระดับ อนุบาล 1-2-3 พร้อมแผนจัดการเรียนรู้ 20 หน่วย เทอม 1-2

แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีที่ 1 สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก                                                                            ชื่อหน่วย ของเล่นของใช้ของฉัน สอนวันที่ ........

แผนการสอน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 -6

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้<สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน.แผนการสอน หมายถึงแผนการหรือโครงการที่จัดทำเป็น ลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใด...

สตรีชัยภูมิ ร่วม 2,500 รวมตัวขับไล่ ผอ.โกง

สตรีชัยภูมิ ร่วม 2,500 รวมตัวขับไล่ ผอ.โกง เช้านี้ (14/11/59) ที่ศาลากลางชัยภูมิ นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ร่วม...

Sitemap

© 2022 tagDiv. All Rights Reserved. Made with kru2day.com.

ให้คะแนนบทความนี้