วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 23, 2019
หน้าแรก แท็ก คณิต

แท็ก: คณิต

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

สืบเนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ในทุกระดับมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และต่ำกว่ารายวิชาอื่น ๆ มาอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์เป็นกลยุทธ์หลักกลยุทธ์หนึ่งที่ต้องเร่งพัฒนา กิจกรรมหนึ่ง ของการดำเนินงานคือ การส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ทักษะการคิดเลขเร็ว และได้จัดทำแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้น โดยได้แนวคิดจากการถอด ประสบการณ์การเรียนคณิตศาสตร์แบบคุมอง นำมาประยุกต์ให้สอดคล้อง กับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร สำหรับแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๒ ทั้งชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว จำนวน ๗ เล่ม เฉลยคำตอบ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว และซีดี...

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1-6 พร้อมเฉลย

ข้อใดถูกต้อง ก.  0 + 0  =  0                      ข.  5 + 0  =  0                      ค.  10 + 0  =  1 ตอนเช้าคุณแม่ขายลูกนกได้ 4 ตัว ตอนบ่ายขายได้อีก 3...