วันจันทร์, พฤศจิกายน 18, 2019
หน้าแรก แท็ก แบบฝึก

แท็ก: แบบฝึก

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

สืบเนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ในทุกระดับมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และต่ำกว่ารายวิชาอื่น ๆ มาอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์เป็นกลยุทธ์หลักกลยุทธ์หนึ่งที่ต้องเร่งพัฒนา กิจกรรมหนึ่ง ของการดำเนินงานคือ การส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ทักษะการคิดเลขเร็ว และได้จัดทำแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้น โดยได้แนวคิดจากการถอด ประสบการณ์การเรียนคณิตศาสตร์แบบคุมอง นำมาประยุกต์ให้สอดคล้อง กับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร สำหรับแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๒ ทั้งชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว จำนวน ๗ เล่ม เฉลยคำตอบ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว และซีดี...

แบบทดสอบ ก่อนเรียน การพูดสำหรับเด็กอนุบาล มีทั้งหมด 4 ตอน

แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูด ตอนที่ 1 : การพูดคำศัพท์จากภาพ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) คำชี้แจง : ให้นักเรียนดูภาพที่กำหนดให้และบอกคำศัพท์จากภาพ คำศัพท์จากภาพ คือ  จงตอบคำถามให้ถูกต้อง ครูต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันค่ะ พร้อมเฉลย ท้ายใบงานทุกอันค่ะ หากเป็นประโยชน์ อย่าลืมแชร์ บทความนี้ด้วยน่ะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจสร้างสรรค์ผลงานต่อไป ค่ะ และขอขอบคุณพื้นที่ เว็บไซต์ Kru2day ที่ให้แบ่งปันค่ะ ตอนที่ 1 ตอนที่...

แบบฝึกคิดเลขในใจ สพฐ. ป.1 -ม.3

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสาคัญในการเร่งรัดพัฒนา ทักษะการคิดเลขในใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิควิธีการคิด คานวณที่ได้ผลลัพธ์ถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว ตามหลักการท าง คณิตศาสตร์ สาหรับเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นและนาไปใช้ใน ชีวิตประจาวัน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้พัฒนา แบบฝึกคิดเลขในใจ ประกอบด้วย แบบฝึกคิดเลขในใจ คู่มือการใช้แบบฝึก และ เฉลย โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ สอดคล้องกับพื้นฐานความสามารถด้านการคิด คานวณของผเู้ รียน ดังนี้ ระดับ 1 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.2 ระดับ 2 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน...

แบบคัดไทย ก-ฮ

แบบการเขียนคัดไทย ก-ฮ ใช้สำหรับฝึกการเขียนของเด็กเหมาะสำหรับ เด็กที่กำลังพัฒนาการทางกล้างเนื้อ kad_t_36 kad_t_37 kad_t_38 kad_t_39 kad_t_40 kad_t_41 kad_t_42 kad_t_43 kad_t_44 kad_t_0 kad_t_1 kad_t_2 kad_t_3 kad_t_4 kad_t_5 kad_t_6 kad_t_7 kad_t_8 kad_t_9 kad_t_10 kad_t_11 kad_t_12 kad_t_13 kad_t_14 kad_t_15 kad_t_16 kad_t_17...

แบบฝึกหัดเขียนเรื่องจากภาพ

มีทั้งหมด 2 ไฟล์ สามารถนำไปฝึกเด็กได้เลยค่ะ เขียนเรื่องจากภาพ 1 เขียนเรื่องจากภาพ หากไม่เป็นการรบกวน กรุณาแชร์บทความเพื่อให้ท่านอื่นๆได้เข้าถึงด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

แบบฝึกทักษะภาษาไทยชั้น ป.4 หน่วยการเรียนรู้ขนมไทยไร้เทียมทาน

แบบฝึกทักษะภาษาไทยชั้น ป.4 หน่วยการเรียนรู้ขนมไทยไร้เทียมทาน ตัวอย่างแบบฝึกทักษะภาษาไทย ชั้น ป.4 หน่วยการเรียนรู้ขนมไทยไร้เทียมทาน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฝึก อ่านและเขียน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤต

ปัญหานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน  หรือปัญหาการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ของนักเรียนในความรับผิดชอบสำหรับครูผู้สอนหรือนักเรียนในโรงเรียนสำหรับผู้บริหาร  สถานศึกษา  เป็นปัญหาใหญ่และสำคัญมากสำหรับครูและผู้บริหาร  ทั้งนี้เพราะตัวชี้วัดที่สำคัญของการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานของผู้ปกครองก็คือการอ่านออก เขียนได้  และใช้ภาษาไทยเป็นของนักเรียนที่ผู้ปกครองส่งเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนั่นเอง ถ้าบุตรหลานของเขาอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อครูและโรงเรียนก็จะมีตามมา  ทั้ง ๆ ที่ปัจจัยอื่น ๆ อาจมีส่วนเป็นทำให้มีปัญหานั้น  แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะโทษครูและการจัดการของโรงเรียนซึ่งหมายถึงผู้บริหารสถานศึกษาด้วย หากนักเรียนมีปัญหาความบกพร่องทางการอ่านและเขียน(ไม่ว่าอยู่ในขั้นใด)  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องหาทางแก้ไข  ตามวิธีการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นวิธีการที่จะแก้ปัญหานั้นได้  การเลือกทางเลือกที่ดีจึงเป็นวิธีการที่จะต้องนำมาใช้ในการแก้ปัญหา  ทางเลือกที่ดีสำหรับครูก็คือการหาเทคนิควิธีการ  สื่อ  อุปกรณ์  นวัตกรรม  ที่เห็นว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ ...