วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 23, 2019
หน้าแรก แท็ก แผน

แท็ก: แผน

แผนการจัดการเรียนรู้ ปี 2561 แผนภาษาไทย ผ่านวรรณกรรม ป.1

หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์  :  นิทานพยัญชนะ (ก่อนการเรียนรู้) สาระสำคัญ :  การคาดเดาเรื่องราวที่จะเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า ช่วยกระตุ้นให้เราอยากเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ว่าจะเป็นไป อย่างที่เราคาดหวังไว้หรือไม่ Big  Question :    นักเรียนคิดว่าพยัญชนะไทยมีความสำคัญอย่างไร ? เป้าหมายย่อย :    สามารถคาดเดาเรื่องหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อธิบายให้คนอื่นฟังได้ อ่านคำและเรื่องราวได้ อีกทั้งสามารถถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียนได้ เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน   มีมารยาทในการอ่าน ฟัง พูด เขียนที่ดี

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อ.1-2-3 ชุด บูรณาการปฐมวัย อ.1-2-3

บอกความสัมพันธ์ของอวัยวะกับหน้าที่ได้ 3. บอกวิธีดูแลร่างกายและสุขนิสัยที่ดีของ ตนเองได้ 4. บอกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ในชีวิต ประจ?าวันที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ ได้ 5. บอกการปฏิบัติตนในการรักษา ความสะอาดร่างกายในชีวิตประจ?าวันได้ 6. บอกวิธีปฏิบัติตนให้ร่างกายแข็งแรงได้ ลากเส้นได้อย่างมีทิศทาง 2. จ?าแนกอวัยวะต่างๆ ได้ 3. เปรียบเทียบจ?านวนจากภาพได้ 4. ส?ารวจอวัยวะภายนอกของตนเอง และผู้อื่นได้ 5. เขียนรูปวงกลมได้ 6. ดูแลรักษาอวัยวะต่างๆ ได้ถูกต้อง 7. ปฏิบัติตนในการรักษาความสะอาดของ ร่างกายในกิจวัตรประจ?าวันได้ถูกต้อง 8. บอกวิธีปฏิบัติตนให้ร่างกายแข็งแรงได้ 9. ปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร การออกก?าลังกาย และการพักผ่อน ให้เพียงพอในกิจวัตรประจ?าวันได้ 10. ส?ารวจภาพอวัยวะภายนอกของตนเองได้

แผนการสอนภาษาไทย พร้อมใบงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่     ๑                            เรื่อง    เตรียมความพร้อม  (เรียนรู้พยัญชนะ) รหัสวิชา         ท  ๑๑๑๐๑                           ชื่อวิชา   ภาษาไทย           กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑                              ภาคเรียนที่   ๑                             เวลา    ๑๔     ชั่วโมง มาตรฐานการเรียนรู้             ท ๑.๑   ...