เป็นเทคนิคการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนคิด ปฏิบัติ อย่างมีส่วนร่วม เชื่อมโยงประสบการณ์และสภาพ
ธรรมชาติแวดล้อมอย่างบูรณาการโดยให้นักเรียนใช้ความสามารถทางปัญญาหลายด้านเช่น ความสามารถทางปัญญาใน การเข้าใจผู้อื่น(ท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่มได้) เข้าใจตนเอง(รู้ที่จะ
ปรับปรุงงาน/เข้าใจวิธีการเรียนรู้ของตนเอง) ใช้ความสามารถทางปัญญาในการเคลื่อนไหว(ปฏิบัติ
กิจกรรม แสดงความรู้สึก) เข้าใจธรรมชาติ  เขียนเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งคนและ
ธรรมชาติ) ได้ใช้ความสามารถทางภาษา (อ่าน เขียน พูด ฟังสื่อสารได้)ใช้ความสามารถทางมิติ
สัมพันธ์( การท าโมเดล แผนภูมิ มองภาพรวมสิ่งที่เรียนรู้)ใช้ความสามารถด้านดนตรี(ร้องเพลง
แสดงในสิ่งที่เรียนรู้) และได้ใช้ความสามารถทางปัญญาในการใช้เหตุผล(อธิบาย เปรียบเทียบ สิ่งที่
เรียนรู้)ซึ่งเทคนิคเป็นการออกแบบจัดกิจกรรมโดยน าหลักการ Brain
Based Learning ที่เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจท างาน ความสามารถของสมองหรือปัญญาของมนุษย์
มีหลายด้าน สมองของมนุษย์แต่และคนมีแตกต่างกัน สมองของมนุษย์ท างานเป็นระบบ

และทำงาน
พร้อมกันหลายด้านได้สมองมนุษย์จะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อการเรียนรู้นั้นผ่านระบบ
ประสาทสัมผัส (หู ตา จมูก ลิ้น ผิวกาย)