2558-06-17 09_48_28-แบบฝึกชุดที่ ๑๒(สระ เอีย) [โหมดความเข้ากันได้] - Microsoft Word

ฝึกอย่างไร

ให้เด็กอ่านออก  เขียนได้

(แบบฝึกสำหรับเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องทางการอ่านและการเขียนขั้นวิกฤต)

 

-แบบฝึกจากง่ายไปหายาก

-แบบฝึกจากสิ่งใกล้ตัวไปสู่สิ่งไกลตัว

-แบบฝึกจากคำเป็นกลุ่มคำและประโยค

-แบบฝึกการอ่านคำ เขียนคำ การใช้คำแบบย้ำ ซ้ำ ทวน

เหมาะสำหรับ

-ครูสอนเด็กวัยเริ่มเรียน

-ครูสอนเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องทางการอ่านและเขียน(ขั้นวิกฤต)

-ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

-ผู้ปกครองเด็กวัยเริ่มเรียน

-ผู้ปกครองเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน

-ผู้บริหารสถานศึกษา

-นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจใฝ่รู้ทั่วไป

ขอขอบคุณ : สำลี  รักสุทธี

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญ

แบบฝึกชุดที่ ๑(สระ อา)

แบบฝึกชุดที่ ๒(สระ อี)

แบบฝึกชุดที่ ๓(สระ อู)

แบบฝึกชุดที่ ๔(สระ เอ)

แบบฝึกชุดที่ ๕(สระ แอ)

แบบฝึกชุดที่ ๖(สระ อือ)

แบบฝึกชุดที่ ๗(สระ โอ)

แบบฝึกชุดที่ ๘(สระ ออ)

แบบฝึกชุดที่ ๙(สระ เอา)

แบบฝึกชุดที่ ๑๐(สระ อำ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๑(สระ เออ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๒(สระ เอีย)

แบบฝึกชุดที่ ๑๓(สระ เอือ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๔(สระ อัว)

แบบฝึกชุดที่ ๑๕(สระ ไอ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๖(สระ ใอ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๗(สระ แอะ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๘(สระ เอะ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๙(สระ เอาะ)

แบบฝึกชุดที่ ๒๐(สระ เออะ)

แบบฝึกชุดที่ ๒๑(สระโอะ)

แบบฝึกชุดที่ ๒๒(สระ อะ)

แบบฝึกชุดที่ ๒๓(สระ อิ)