ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ยังคงมีอยู่จริงในสังคมไทย ทั้งที่ระบบการศึกษาของบ้านเราควรหลุดพ้นสภาพดังกล่าวมานานแล้ว ทว่าอะไรคือสาเหตุที่มาของปัญหาเหล่านี้ ไปติดตามรายงานได้จากคุณ ธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัย ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีวันนี้เด็กๆ ชั้นป.1 โรงเรียนวัดสันกำแพงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ต้องเรียนสระตัวใหม่ นั่นก็คือสระ อู อย่างคำว่า หู หอ ออ อู อ่านว่า หู ก่อนเริ่มเรียนคุณครูให้เด็กๆ ทบทวนสระที่เคยเรียนมาก่อนหน้านี้ ทั้งสระอะ สระอา สระเออ เป็นบทเพลงเข้าจังหวะกรวยใส่น้ำดื่มและจานกระดาษถูกนำมาประดิษฐ์เป็นสื่อการ เรียนการเรียน ฝึกทักษะการสะกดคำแบบง่ายๆ เด็กคนหนึ่งหมุนพยัญชนะเข้ากับสระ และให้เพื่อนอีกคนสะกดว่าอ่านออกเสียงอย่างไรดูเหมือนเด็กๆจะเริ่มสนุกกัน มากขึ้น เมื่อนำคำที่สะกดได้ มาผสมเป็นประโยค ได้ความว่าผี ดู นา ซึ่งมีทั้งประธาน กริยา กรรม ครบกระบวนการเรียนการสอนแบบนี้ คือการสอนแบบ BBL หรือ Brain Based Learning หรือ ใช้สมองและ ความเชื่อมโยงของประสาทสัมผัส เป็นฐานในการเรียนรู้ ซึ่งได้ผลมากกับเด็กตั้งแต่แรกเกิด 10 ปี แนวทางหลักคือการใช้สื่อการเรียน และเครืองมือที่เด็กจับต้องได้ ไม่เน้นการท่องจำปัจจุบัน BBL ถูกรื้อ ร่างเป็นนโยบาย ในการแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เริ่มจากชั้น ป.1 แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆที่อาจทำให้การสอนแบบ BBL ไม่ได้ผลเราพบว่า เด็กๆ ชั้นป.1 ห้องเรียนนี้ มีวิชาเรียนถึง 9 วิชา รวมวิชาหน้าที่พลเมืองที่เพิ่มมาใหม่ จนแทบไม่มีเวลาเรียนรู้วิชาใดวิชาหนึ่งอย่างเต็มที่ ใน 1 คาบเรียนมีเวลาเรียน 1 ชั่วโมง และปลายเทอม ยังต้องสอบวัดผลครบทั้ง 9 วิชาข้อมูลจากงานวิจัย ของคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า โครงสร้างเวลาเรียน คือหนึ่งในสาเหตุของเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และมีข้อเสนอว่า โรงเรียนจะต้องมีเวลาเรียนสำหรับการอ่านและการเขียนในระดับชั้น ป. 1 ให้มากกว่า 200 ชั่วโมงต่อปีทั้งนี้ ปี 2557 พบเด็กกว่า 35,000 คน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดเป็น 5% ของนักเรียนชั้น ป. 3 ทั้งประเทศ และที่เหลืออีกกว่า 2 แสนคน ก็ยังอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องแม้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศหลักสูตรผ่อน คลาย ซึ่งมีโครงสร้างเวลาเรียนที่ยืดหยุ่น เพื่อการอ่านและเขียนมากขึ้น เริ่มต้นกับเด็กป. 1 ในเทอมนี้ แต่คุณครูหลายคนให้ข้อมูลกับข่าวเนชั่นทีวีว่าสับสนกับนโยบายการศึกษาหลาย เรื่องที่สวนทาง และย้อนแย้งกันเอง

ดูวีดีโอเพิ่มเติม : คลิก

http://www.msn.com/th-th/news/other/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-bbl-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/vp-AAcHCnp