แบบฝึกทักษะภาษาไทย ๖ ระดับ เพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. ร่างข้อความที่เขียนด้วยภาษาตนเองได้ถูกต้อง ๒. เลือกอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์ได้ ๓. นักเรียนอ่านและบอกสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ในจังหวัดและในประเทศได้ ๔. นักเรียนทัศนศึกษาสถานที่สำาคัญ และอธิบาย เขียนเล่าประกอบวาดภาพระบายสีได้ ๕. อ่าน เขียน และเข้าใจความหมาย คำาใหม่ ๓๔ คำา ๖. อ่านสะกดคำาและแจกลูก คำาที่มี ว สะกดได้ และผันวรรณยุกต์อักษรกลาง สูง ตำ่า ที่มี ว สะกดได้ ๗....

แบบฝึกหัด

1.  ลำดับ ( Sequence)  คือบทนิยาม ลำดับ คือ ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก  ตัวแรกหรือเซตของจำนวนเต็มบวก และเขียนเรียงตามลำดับได้ดังนี้  f(1),f(2),f(3),...,f(n),...เรียก f(1)       ว่า พจน์ (term) ที่  1   เขียนแทนด้วย   a1     เรียก f(2)       ว่า พจน์ (term)  ที่...

แบบทดสอบอ่านออก เขียนได้ ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2560 ป.1-ม.3

๑. เครื่องมือวัดและประเมินผลฉบับนี้  มีจุดประสงค์เพื่อประเมินการเขียนคำ ๒. เครื่องมือในการวัดและประเมินผลฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 ฉบับ คือ  2.1 ฉบับที่ 1  การเขียนคำ เป็นการวัดความสามารถในการเขียนคำตามคำบอก  2.2 ฉบับที่ 2  การเขียนประโยค เป็นการวัดความสามารถในการเขียนประโยค ๓. การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล 3.1 ฉบับที่ 1  การเขียนคำ ๑) ลักษณะเครื่องมือ  เป็นการเขียนคำตามคำบอกของครู จำนวน 2๐...

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6

ให้ นั กเรียนยกตัวอย่ างการเปล3ียนแปลงของวัฒนธรรมมา ๒ หั วข้ อ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน และวิเคราะห์การเปลี/ยนแปลงของวัฒนธรรมลงในแผนภาพแล้ ว ตอบคำถามใบความรู้_การแต่งกายอาเซียน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบความรู้_เพลงคำทักทายอาเซียน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบความรู้_อาหารยอดนิยม_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ภาพเอกลักษณ์ชาติอาเซียนประกอบกิจกรรม_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 เกมเตรียมตัวสู่อาเซียน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบกิจกรรม_ข้อตกลงและคำชี้แจงสู่การปฏิบัติงาน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 นักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที1ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ1นและประเทศอย่างไร การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที.ส่งเสริมประชาธิปไตยก่อให้เกิดผลดีอย่างไร วิธีปฏิบัติในการใช้สิ ทธิออกเสี ยง เลือกตั(งตามระบอบประชาธิปไตย ใบงานเรื่องการเข้าร่วมและปฏิบัติตนในวันสำ คัญทางพระพุทธศาสนา ใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ใบงานเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ ใบงานเร่ืองการออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย...

รวมใบงานวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การตากผ้า เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส เรียก ว่า การกลายเป็นไอหรือการระเหย การหล่อเทียน เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็น ของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว ภาพต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนสถานะของสารจากสถานะ ใดเป็นสถานะใด และเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไร เมื่อวางสาร C ไว้ในอากาศ จะมีขนาดเล็กลง การ เปลี่ยนแปลงของสาร C เรียกว่าอะไร ไอศกรีม เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็น ของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว ใบกิจกรรม4_ปฏิกิริยาระหว่างปุ๋ยแอมโมเนียกับปูนขาว_ครูกรวรรณ_วิทย์_ป.6_ตอน20 ใบกิจกรรมที่ 1 การทำงานในระบบหมุนเวียนเลือด ใบกิจกรรมที่ 1 การย่อยอาหารด้วยการเคี้ยว ใบกิจกรรมที่...

ใบงานวิชาสังคมศึกษา ป.5

การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทอำนาจหน้าที่ และความสำคัญ ตอนที่ 1 ใบความรู้_การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทอำนาจหน้าที่และความสำคัญ_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน10 การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทอำนาจหน้าที่ และความสำคัญ ตอนที่ 2 ใบกิจกรรม1_องค์การบริหารส่วนจังหวัด_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน11 ใบกิจกรรม2_องค์การบริหารส่วนตำบล_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน11 ใบกิจกรรม3_เทศบาล_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน11 ใบกิจกรรม4_องค์การปกครองพิเศษ_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน11 ใบความรู้_การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทอำนาจหน้าที่และความสำคัญ_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน10 การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทอำนาจหน้าที่ และความสำคัญ ตอนที่ 3 ใบกิจกรรม5_องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน20 ใบความรู้_การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทอำนาจหน้าที่และความสำคัญ_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน10 ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน ตอนที่ 1 ใบกิจกรรม1_ความสำคัญภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน7 ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน ตอนที่...

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5

EX : การจำแนกประเภทของดอก ใบกิจกรรม1_การจำแนกดอกของพืช_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน02 ใบกิจกรรม2-3_การจำแนกดอกของพืช_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน02 ใบความรู้_การจำแนกดอกของพืช_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน02 การสืบพันธุ์ของพืชดอก ขั้นตอนการถ่ายละอองเรณู การสืบพันธุ์ของพืชดอก ขั้นตอนการปฏิสนธิ สมบัติด้านการนำความร้อนของวัสดุ ใบกิจกรรม_ครูทองใหม่_วิทย์_ป.5_ตอน18 สมบัติด้านความแข็งของวัสดุ ใบกิจกรรม_ครูกัญญารัตน์_วิทย์_ป.5_ตอน15 สมบัติด้านความยืดหยุ่นของวัสดุ ใบกิจกรรม_ครูกัญญารัตน์_วิทย์_ป.5_ตอน16 ใบความรู้_ครูกัญญารัตน์_วิทย์_ป.5_ตอน16 สมบัติด้านความเหนียวของวัสดุ ใบกิจกรรม_ครูทองใหม่_วิทย์_ป.5_ตอน17 ส่วนประกอบของดอกและหน้าที่ของดอก ใบกิจกรรม_ส่วนประกอบของดอก_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน01 ใบกิจกรรม_ส่วนประกอบและหน้าที่ของดอก_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน01 ใบความรู้_เรื่องส่วนประกอบของดอก_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน01

แบบฝึกอ่าน และเขียน ป1-ป3

  กระจาด        กระจับ        กระดูก       กระดาน       กระบุง         กระปุก        กระแต        กระต่าย         กระโปรง      กระดาษ      กระท้อน       กระติก กระติบ       กระสอบ        กระเป๋า       กระจง        กระจอก         กระจิบ       กระป๋อง     กระจก          กระรอก แบบ ฝึกอ่านสระ ภาษาไทย 19 หน้า

ใบงานวิชาสังคม ศึกษา ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

05_การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ใบกิจกรรม_การปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี_ครูไพเราะ_สังคม_ป.4_ตอน05 06_สิทธิพื้นฐานของเด็ก ใบกิจกรรม_สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก_ครูไพเราะ_สังคม_ป.4_ตอน06 15_พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย ใบความรู้_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน15 16_การตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ยุคสมัยประวัติศาสตร์ ใบกิจกรรม_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน16 ใบความรู้_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน16 17_หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่น ใบกิจกรรม_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน17 ใบความรู้_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน17 18_ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย ภาพประกอบการเรียน_ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย_ครูไพเราะ_สังคม_ป.4_ตอน18

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4

01_หน้าที่ของท่อลำเลียงน้ำและอาหาร ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน01 ใบความรู้_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน01 02_โครงสร้างหน้าที่ของท่อลำเลียง ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน02 ใบความรู้_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน02 05_ลักษณะของปากใบ ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน05 10_ปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน10 11_พืชต้องการน้ำ ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน11 12_พืชต้องการแสดงแดด ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน12 13_พืชต้องการอากาศและธาตุอาหาร ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน13 ใบความรู้_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน13 14_การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน14 15_พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน15 16_การนำความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ไปใช้ประโยชน์ ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน16 AD : [youtube https://www.youtube.com/watch?v=_oyS4tOvQck?rel=1&autoplay=1]

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2

05_แรงแม่เหล็ก สมบัติของแม่เหล็ก ใบกิจกรรม_ครูอัจฉรา_วิทย์_ป.2_ตอน05 06_แรงระหว่างแม่เหล็ก ใบกิจกรรม_ครูอัจฉรา_วิทย์_ป.2_ตอน06 11_ประโยชน์ของแม่เหล็ก ตอน 1 ใบกิจกรรม_ครูอัจฉรา_วิทย์_ป.2_ตอน11 13_แรงไฟฟ้า ตอน 1 ใบกิจกรรม_ครูอัจฉรา_วิทย์_ป.2_ตอน13 14_แรงไฟฟ้า ตอน 2 ใบกิจกรรม_ครูอัจฉรา_วิทย์_ป.2_ตอน14 15_การสำรวจและสังเกตสมบัติทางกายภาพของดิน ตอน 1 ใบกิจกรรม_ครูสราวุฒิ_วิทย์_ป.2_ตอน15 16_การสำรวจและสังเกตสมบัติทางกายภาพของดิน ตอน 2 ใบกิจกรรม_ครูสราวุฒิ_วิทย์_ป.2_ตอน16 17_การสำรวจและสังเกตสมบัติทางกายภาพของดิน ตอน 3 ใบกิจกรรม_ครูสราวุฒิ_วิทย์_ป.2_ตอน17 18_การจำแนกประเภทของดิน ใบกิจกรรม_ครูสราวุฒิ_วิทย์_ป.2_ตอน18 19_ประโยชน์ของดิน ใบกิจกรรม_ครูสราวุฒิ_วิทย์_ป.2_ตอน19

รวมใบงานวิชา วิทยาศาสตร์ ป.1

กระบวนการวิทยาศาสตร์  เป็นกระบวนการที่ผู้เรียน  ใช้ค้นคว้าหาองค์ความรู้  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะสำคัญประการหนึ่งของกระบวนการวิทยาศาสตร์  ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ตระหนักเห็นความสำคัญ และมีความชำนาญเพื่อสามารถค้นหาความรู้ด้วยตนเองได้ การแสวงหาความรู้  ความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นั้น  จะเกิดจากการสังเกตธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  แล้วรวบรวมข้อมูลผ่านทางประสาทสัมผัส  นำข้อมูลที่ได้ไปจัดจำแนกและคิดพิจารณาเหตุและผล เกิดเป็นความคิดและความเชื่อ นำความคิดและความเชื่อไปปฏิบัติก่อให้เกิดการสังเกต การรวบรวมข้อมูล  และ การคิดเป็นวัฏจักรอย่างนี้เรื่อย ๆ มาตรฐาน ใบงาน 1 การจำแนกสัตว์ การจัดกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิต การตอบสนองคืออะไร ใบงาน 1...

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ป.1 จำนวน 9 ไฟล์

เด็กเก่งสังคม ป.1" เล่มนี้ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นตามกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความเปลี่ยนแปลงของการดำเนินชีวิตจากอดีตถึงปัจจุบัน คุณธรรม 12 ประการ ลักษณะความสามารถและความดีของตนเอง ตอนที่ 1 คุณธรรม 12 ประการ ลักษณะความสามารถและความดีของตนเอง ตอนที่ 2 ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรส่วนรวม ใบงาน 1 การทำงานอย่างสุจริตให้สังคมสงบสุข ใบงาน...

รวมใบงานวิชาภาษาไทย ป.1 21+6 ชุด ไฟล์ PDF

ตัวอย่างใบงาน เกมเลียนเสียงสัตว์ ครูทำสลากเขียนชื่อสัตว์ ๔  ชนิด คือ เป็ด  หมู  ไก่  แมว นักเรียนออกมาจับสลากคนละใบ เริ่มเล่นเกม ครูให้สัญญาณ นักเรียนพร้อมร้องเลียนเสียงสัตว์ เพื่อหากลุ่มที่เป็นสัตว์ชนิดเดียวกัน เมื่อเจอกลุ่มแล้วให้นั่งลงพร้อมปฏิบัติตามกิจกรรม คำคล้องจอง 1 คำคล้องจอง 2 ใบกิจกรรม_ใบงานสระโอ_ครูสุรีย์_ไทย_ป.1_ตอน11 ใบงาน 1 พยางค์ ใบงาน 2...

ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.1

ตัวอย่าง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. กล่องดินสอหนัก ........................................................ ลูก 2. กรรไกรรวมกับดินสอหนัก ...........................................ลูก 3. สิ่งของชนิดใดเบาที่สุด ..................................................... 4. ดินสอกับยางลบหนักเบากว่า กรรไกร........................ ลูก 5. สิ่งของชนิดใดหนักที่สุด ................................................... 6. กาวหนักกว่ากรรไกร....................................................ลูก 7. ปากกาหนักน้อยกว่ากล่องดินสอ..................................ลูก 8. ช้อนกับหวีหนักกว่ากรรไกร...........................................ลูก 9. สิ่งของที่หนักที่สุดหนักมากกว่าสิ่งของที่เบาที่สุด................ลูก 10. หน่วยกลางที่ใช้ในการชั่งในครั้งนี้ คือ .................................... การชั่งน้ำหนักโดยใช้หน่วยชั่งที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การตวงโดยใช้หน่วยกลางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การบวกจานวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20 การเปรียบเทียบความจุ การเปรียบเทียบน้ำหนัก การลบ การวัดความยาว การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข 1-5 การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข...

แบบฝึก คัดลายมือ และ แบบทดสอบ อ่านและเขียนแจกลูกและสะกดคำ

เนื่องจากตอนนี้ เรื่องการสะกดคำที่เห็นก่อนหน้านี้ ไม่คุ้นอย่างที่เราเคยร่ำเรียนมา และมีเพื่อนๆ หลายท่านแสดงความเป็นห่วงว่าจะทำให้เด็กอ่านหนังสือไม่คล่องหรืออ่านไม่ออก วันนี้มีความรู้มาฝาก ทบทวนความจำสำหรับเพื่อนๆ ที่อาจจะลืมวิธีการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะเพื่อนๆ ที่เคยเรียนแบบเรียน มานะ มานีฯ ** ความรู้เรื่อง การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ ** ]การแจกลูก หมายถึง การเทียบเสียง เริ่มต้นจากการสอนให้จำและออกเสียงคำ แล้วนำรูปคำซึ่งเปรียบเสมือนแม่มากระจายหรือแจกลูก โดยการเปลี่ยนสระ หรือเปลี่ยนพยัญชนะต้น หรือเปลี่ยนพยัญชนะท้าย(ตัวสะกด) มีวิธีการดังนี้ 1. ยึดพยัญชนะต้นเป็นหลัก...

แบบทด สอบการได้ ยิน การฟัง สำหรับ อนุบาล 13 ชุด

คุณป้าลงรถ ฉันพนมมือไหว้ กล่าวสวัสดีค่ะ คุณป้าว่าน่ารัก กล้วย กินอย่างมีคุณค่า ของเล่น ของใช้ ต้นข้าวแสนรัก เนื้อ นม ไข่ บ้าน ผลไม้ ผัก ผีเสื้อแสนสวย ฝน แม่ สัตว์เลี้ยงน่ารัก หนูน้อยน่ารัก

แบบทดสอบ ก่อนเรียน การพูดสำหรับเด็กอนุบาล มีทั้งหมด 4 ตอน

แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูด ตอนที่ 1 : การพูดคำศัพท์จากภาพ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) คำชี้แจง : ให้นักเรียนดูภาพที่กำหนดให้และบอกคำศัพท์จากภาพ คำศัพท์จากภาพ คือ  จงตอบคำถามให้ถูกต้อง ครูต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันค่ะ พร้อมเฉลย ท้ายใบงานทุกอันค่ะ หากเป็นประโยชน์ อย่าลืมแชร์ บทความนี้ด้วยน่ะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจสร้างสรรค์ผลงานต่อไป ค่ะ และขอขอบคุณพื้นที่ เว็บไซต์ Kru2day ที่ให้แบ่งปันค่ะ ตอนที่ 1 ตอนที่...

ใบงานสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก 3 ขวบ

เหมาะสำหรับการฝึกกล้ามเนื่อ ให้เด็ก ให้เมีความแข็งแรงมากขึ้น มีทั้งหมด 15 ชุดด้วยกัน แจกเฉพาะที่เว็บไซต์ Kru2day เท่านั้นหากมีใคร Copy นำไปขายกรุณาแจ้ง เพื่อดำเนินเดินคดีให้ถึงที่สุด แต่หา ครูหรือผู้ปกครองท่านใด แชร์ บทความนี้จักเป็นที่ยินดียิ่งนัก แบบฝึกชุดที่01 ขีดเเขียนเตรียมพร้อม_2 แบบฝึกชุดที่02 ตัวเลขอารบิก_7 แบบฝึกชุดที่02 ตัวเลขอารบิก_7 แบบฝึกชุดที่04 เกมส์ตัวเลข_1 แบบฝึกชุดที่04 เกมส์ตัวเลข_8 แบบฝึกชุดที่08 วาดภาพระบายสีชุดสัตว์_1 แบบฝึกชุดที่08...

รวมเวทคณิต การบวก ลบ คูณ หาร

การหาร 1. เวทคณิต กาารหาร 2. แบบฝึกหัดการหาร 3. การหารโดยระเบียบวิธีพาราวาท 4. การหารหารลงตัว 5. แบบฝึกการหารลงตัว 6. คณะทำงานการหาร การบวก 1. การบวกแบบเวทคณิต(1 หลัก) 2. การบวกแบบเวทคณิต(2 หลัก) 3. การบวกแบบเวทคณิต(3 หลัก) 4. การบวกแบบเวทคณิต(4 หลัก) 5. การบวกแบบเวทคณิต(5 หลัก) 6. การบวกแบบเวทคณิต(6 หลัก) 7. แบบฝึกหัดท้ายบทการบวก 8. เฉลยการบวกเวทคณิต 3...

แบบฝึกเสริมทักษะด้านคิดคำนวณ ป.๑

แบบฝึกเสริมทักษะด้านคิดคำนวณ ป.๑ word แบบฝึกเสริมทักษะด้านคิดคำนวณ ป.๑ pdf

แบบฝึกการคิดพัฒนาความกตัญญู

แบบฝึกการคิดพัฒนาความกตัญญู แบบที่ 1 แบบฝึกการคิดพัฒนาความกตัญญู แบบที่ 2 แบบฝึกการคิดพัฒนาความกตัญญู แบบที่ 3

แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่าน และการแก้โจทย์ปัญหา ป.1-ป.6

แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่าน และการแก้โจทย์ปัญหา แบบฝึกทักษะ ป.1 แบบฝึกทักษะ ป.2 แบบฝึกทักษะ ป.3 แบบฝึกทักษะ ป.4 แบบฝึกทักษะ ป.5 แบบฝึกทักษะ ป.6

แบบฝึกหัด คิดเลขเร็ว 23 ชุด Word แก้ไขได้

สามารถเลือกให้นักเรียนฝึกตามเนื้อหาที่ได้เรียน 1.ประเมินผลก่อนเรียน 2.ครูสร้างแบบฝึกคิดเลขเร็วหรือใช้แบบฝึกของ สพป.หรือนำไปปรับ   สามารถทำได้ตามต้องการ 3.ฝึกคิดเลขเร็ว ทุกวันครั้งละ 5 นาที (ถ้าเวลามากไป/นักเรียนทำเสร็จก่อนอาจลดเวลาลง) 4.แข่งขันในชั้นเรียนโดยนักเรียนแข่งกับเป้าหมายของตนเอง 5.ประเมินผลหลังเรียนปลายเดือน/ปลายภาคเรียน 6.หาข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุง/พัฒนาต่อ แบบฝึกหัดคิดเลขเร็ว

แบบฝึกคิดเลขในใจ สพฐ. ป.1 -ม.3

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสาคัญในการเร่งรัดพัฒนา ทักษะการคิดเลขในใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิควิธีการคิด คานวณที่ได้ผลลัพธ์ถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว ตามหลักการท าง คณิตศาสตร์ สาหรับเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นและนาไปใช้ใน ชีวิตประจาวัน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้พัฒนา แบบฝึกคิดเลขในใจ ประกอบด้วย แบบฝึกคิดเลขในใจ คู่มือการใช้แบบฝึก และ เฉลย โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ สอดคล้องกับพื้นฐานความสามารถด้านการคิด คานวณของผเู้ รียน ดังนี้ ระดับ 1 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.2 ระดับ 2 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน...

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.2 ไฟล์ Word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดฟรี ชีทแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ระดับประถมต้น เรื่องการนับจำนวนค่ะ คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ เรามักนิยามโดยทั่วไปว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้าง, การเปลี่ยนแปลง และปริภูมิ กล่าวคร่าว ๆ ได้ว่าคณิตศาสตร์นั้นสนใจ "รูปร่างและจำนวน" เนื่องจากคณิตศาสตร์มิได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการทดลอง บางคนจึงไม่จัดว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.2ช่วยเรื่องการนับ เข้าใจจำนวนมากน้อย แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (1) แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (1) แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (2) ...

แบบฝึกคิดเลขเร็ว บทท่องอาขยาน ป.1 รวมเล่มที่ 5-6- พร้อมเฉลยและคู่มือ

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ตหัวข้อต่างๆ เพื่อให้น้องๆได้เห็นภาพรวมว่าในวิชาคณิตศาสตร์นั้น น้องๆจะได้เรียนเรื่องใดบ้าง โดยในแต่ละหัวข้อโจทย์จะเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับชั้นต่างๆ ตั้งแต่ประถมต้น – ประถมปลาย มัธยมต้น และ มัธยมปลาย (โดยในแต่ละหัวข้อ น้องๆจะได้เรียนในช่วงระดับชั้นต่างๆกันไป) อย่างไรก็ตาม น้องๆสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดตั้งแต่ระดับพื้นฐานและค่อยๆทำจนสามารถทำโจทย์ที่ยากขึ้นได้ตามลำดับ เล่มที่ 5 แบบฝึกคิดเลขเร็ว05 (1) แบบฝึกคิดเลขเร็ว05 (2) แบบฝึกคิดเลขเร็ว05 (3) เล่มที่ 6 แบบฝึกคิดเลขเร็ว06 (1) แบบฝึกคิดเลขเร็ว06...

แบบฝึกคิดเลขเร็ว บทท่องอาขยาน ป.1 เล่มที่ 4 ทั้งหมด 8 เล่ม พร้อมเฉลย

แบบฝึกคิดเลขเร็ว บทท่องอาขยาน ป.1 เล่มที่ 4  ทั้งหมด 8 เล่ม พร้อมเฉลย ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ตหัวข้อต่างๆ เพื่อให้น้องๆได้เห็นภาพรวมว่าในวิชาคณิตศาสตร์นั้น น้องๆจะได้เรียนเรื่องใดบ้าง โดยในแต่ละหัวข้อโจทย์จะเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับชั้นต่างๆ ตั้งแต่ประถมต้น – ประถมปลาย มัธยมต้น และ มัธยมปลาย (โดยในแต่ละหัวข้อ น้องๆจะได้เรียนในช่วงระดับชั้นต่างๆกันไป) อย่างไรก็ตาม น้องๆสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดตั้งแต่ระดับพื้นฐานและค่อยๆทำจนสามารถทำโจทย์ที่ยากขึ้นได้ตามลำดับ แบบฝึกหัดส่วนพื้นฐานนั้น นำแนวคิดและหลักการเรียนคณิตศาสตร์จากประเทศสิงคโปร์มาประยุกต์ใช้ค่ะ แบบฝึกคิดเลขเร็ว04...

Latest news