05_แรงแม่เหล็ก สมบัติของแม่เหล็ก
ใบกิจกรรม_ครูอัจฉรา_วิทย์_ป.2_ตอน05
06_แรงระหว่างแม่เหล็ก
ใบกิจกรรม_ครูอัจฉรา_วิทย์_ป.2_ตอน06
11_ประโยชน์ของแม่เหล็ก ตอน 1


ใบกิจกรรม_ครูอัจฉรา_วิทย์_ป.2_ตอน11
13_แรงไฟฟ้า ตอน 1
ใบกิจกรรม_ครูอัจฉรา_วิทย์_ป.2_ตอน13
14_แรงไฟฟ้า ตอน 2
ใบกิจกรรม_ครูอัจฉรา_วิทย์_ป.2_ตอน14
15_การสำรวจและสังเกตสมบัติทางกายภาพของดิน ตอน 1
ใบกิจกรรม_ครูสราวุฒิ_วิทย์_ป.2_ตอน15
16_การสำรวจและสังเกตสมบัติทางกายภาพของดิน ตอน 2
ใบกิจกรรม_ครูสราวุฒิ_วิทย์_ป.2_ตอน16
17_การสำรวจและสังเกตสมบัติทางกายภาพของดิน ตอน 3
ใบกิจกรรม_ครูสราวุฒิ_วิทย์_ป.2_ตอน17
18_การจำแนกประเภทของดิน
ใบกิจกรรม_ครูสราวุฒิ_วิทย์_ป.2_ตอน18
19_ประโยชน์ของดิน
ใบกิจกรรม_ครูสราวุฒิ_วิทย์_ป.2_ตอน19