รวมใบงานวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การตากผ้า เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส เรียก ว่า การกลายเป็นไอหรือการระเหย การหล่อเทียน เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็น ของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว ภาพต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนสถานะของสารจากสถานะ ใดเป็นสถานะใด และเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไร เมื่อวางสาร C ไว้ในอากาศ จะมีขนาดเล็กลง การ เปลี่ยนแปลงของสาร C เรียกว่าอะไร ไอศกรีม เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็น ของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว ใบกิจกรรม4_ปฏิกิริยาระหว่างปุ๋ยแอมโมเนียกับปูนขาว_ครูกรวรรณ_วิทย์_ป.6_ตอน20 ใบกิจกรรมที่ 1 การทำงานในระบบหมุนเวียนเลือด ใบกิจกรรมที่ 1 การย่อยอาหารด้วยการเคี้ยว ใบกิจกรรมที่...

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5

EX : การจำแนกประเภทของดอก ใบกิจกรรม1_การจำแนกดอกของพืช_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน02 ใบกิจกรรม2-3_การจำแนกดอกของพืช_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน02 ใบความรู้_การจำแนกดอกของพืช_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน02 การสืบพันธุ์ของพืชดอก ขั้นตอนการถ่ายละอองเรณู การสืบพันธุ์ของพืชดอก ขั้นตอนการปฏิสนธิ สมบัติด้านการนำความร้อนของวัสดุ ใบกิจกรรม_ครูทองใหม่_วิทย์_ป.5_ตอน18 สมบัติด้านความแข็งของวัสดุ ใบกิจกรรม_ครูกัญญารัตน์_วิทย์_ป.5_ตอน15 สมบัติด้านความยืดหยุ่นของวัสดุ ใบกิจกรรม_ครูกัญญารัตน์_วิทย์_ป.5_ตอน16 ใบความรู้_ครูกัญญารัตน์_วิทย์_ป.5_ตอน16 สมบัติด้านความเหนียวของวัสดุ ใบกิจกรรม_ครูทองใหม่_วิทย์_ป.5_ตอน17 ส่วนประกอบของดอกและหน้าที่ของดอก ใบกิจกรรม_ส่วนประกอบของดอก_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน01 ใบกิจกรรม_ส่วนประกอบและหน้าที่ของดอก_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน01 ใบความรู้_เรื่องส่วนประกอบของดอก_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน01

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4

01_หน้าที่ของท่อลำเลียงน้ำและอาหาร ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน01 ใบความรู้_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน01 02_โครงสร้างหน้าที่ของท่อลำเลียง ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน02 ใบความรู้_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน02 05_ลักษณะของปากใบ ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน05 10_ปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน10 11_พืชต้องการน้ำ ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน11 12_พืชต้องการแสดงแดด ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน12 13_พืชต้องการอากาศและธาตุอาหาร ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน13 ใบความรู้_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน13 14_การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน14 15_พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน15 16_การนำความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ไปใช้ประโยชน์ ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน16 AD : [youtube https://www.youtube.com/watch?v=_oyS4tOvQck?rel=1&autoplay=1]

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2

05_แรงแม่เหล็ก สมบัติของแม่เหล็ก ใบกิจกรรม_ครูอัจฉรา_วิทย์_ป.2_ตอน05 06_แรงระหว่างแม่เหล็ก ใบกิจกรรม_ครูอัจฉรา_วิทย์_ป.2_ตอน06 11_ประโยชน์ของแม่เหล็ก ตอน 1 ใบกิจกรรม_ครูอัจฉรา_วิทย์_ป.2_ตอน11 13_แรงไฟฟ้า ตอน 1 ใบกิจกรรม_ครูอัจฉรา_วิทย์_ป.2_ตอน13 14_แรงไฟฟ้า ตอน 2 ใบกิจกรรม_ครูอัจฉรา_วิทย์_ป.2_ตอน14 15_การสำรวจและสังเกตสมบัติทางกายภาพของดิน ตอน 1 ใบกิจกรรม_ครูสราวุฒิ_วิทย์_ป.2_ตอน15 16_การสำรวจและสังเกตสมบัติทางกายภาพของดิน ตอน 2 ใบกิจกรรม_ครูสราวุฒิ_วิทย์_ป.2_ตอน16 17_การสำรวจและสังเกตสมบัติทางกายภาพของดิน ตอน 3 ใบกิจกรรม_ครูสราวุฒิ_วิทย์_ป.2_ตอน17 18_การจำแนกประเภทของดิน ใบกิจกรรม_ครูสราวุฒิ_วิทย์_ป.2_ตอน18 19_ประโยชน์ของดิน ใบกิจกรรม_ครูสราวุฒิ_วิทย์_ป.2_ตอน19

รวมใบงานวิชา วิทยาศาสตร์ ป.1

กระบวนการวิทยาศาสตร์  เป็นกระบวนการที่ผู้เรียน  ใช้ค้นคว้าหาองค์ความรู้  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะสำคัญประการหนึ่งของกระบวนการวิทยาศาสตร์  ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ตระหนักเห็นความสำคัญ และมีความชำนาญเพื่อสามารถค้นหาความรู้ด้วยตนเองได้ การแสวงหาความรู้  ความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นั้น  จะเกิดจากการสังเกตธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  แล้วรวบรวมข้อมูลผ่านทางประสาทสัมผัส  นำข้อมูลที่ได้ไปจัดจำแนกและคิดพิจารณาเหตุและผล เกิดเป็นความคิดและความเชื่อ นำความคิดและความเชื่อไปปฏิบัติก่อให้เกิดการสังเกต การรวบรวมข้อมูล  และ การคิดเป็นวัฏจักรอย่างนี้เรื่อย ๆ มาตรฐาน ใบงาน 1 การจำแนกสัตว์ การจัดกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิต การตอบสนองคืออะไร ใบงาน 1...

Latest news