เทคนิคการเรียนการสอนที่น ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนแนวทาง Brain Based Learning

oเทคนิคการเรียนการสอนที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแนวทาง Brain Based Learning
เทคนิคการเรียนการสอนที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตาม Brain Based Learning
อาจท าได้หลายรูปแบบ เช่น

1. เทคนิคจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา ( Problem Solving ) ให้
นักเรียนใช้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาเพื่อค้นหาค าตอบซึ่งเป็นการน าความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสมอง ความสามารถของสมองมาออกแบบกิจกรรมตามหลักการ Brain Based Learn

เช่น ให้นักเรียนวางแผนในการแก้ปัญหา ปฏิบัติจริงโดยการศึกษา สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ความสามารถของสมองทั้งซีกซ้ายและขวา ในการท างานและในขณะเดียวกัน จัด
กิจกรรมให้นักเรียนรู้จักเชื่อมโยงความรู้สู่ประสบการณ

ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ได้ปฏิบัติจริงได้เรียนรู้ในสิ่งที่มีความหมายและท้าทายต่อ
ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้