Global News

All

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาตร์ น้อย 20 กิจกรรม

จากที่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 ได้เรียนเรื่อง หน่วย ไข่  ทำให้เด็กๆ รู้ว่าไข่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง  บำรุงกระดูกและฟัน   เด็ก ๆ พบว่ามีไข่หลายชนิด เช่น ไข่เป็ด ไข่ไก่        ไข่นกกระทา ไข่ปู ไข่ปลา ฯลฯ  มีทั้งไข่สด  และที่ทำเป็นอาหารให้เลือกรับประทาน  และยังพบว่าผู้ปกครองของเด็ก ๆ มีอาชีพเลี้ยงเป็ด ...

Travel Guides

Gadgets

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาตร์ น้อย 20 กิจกรรม

จากที่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 ได้เรียนเรื่อง หน่วย ไข่  ทำให้เด็กๆ รู้ว่าไข่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง  บำรุงกระดูกและฟัน   เด็ก ๆ พบว่ามีไข่หลายชนิด เช่น ไข่เป็ด ไข่ไก่        ไข่นกกระทา ไข่ปู ไข่ปลา ฯลฯ  มีทั้งไข่สด  และที่ทำเป็นอาหารให้เลือกรับประทาน  และยังพบว่าผู้ปกครองของเด็ก ๆ มีอาชีพเลี้ยงเป็ด ...

ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 . พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://plan.bopp-obec.info/2020/11/11/4643/ - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1X6tpafhGOVHfnI7aMKbxXpuWhWmcgdt1/view?fbclid=IwAR0BGsQ3Td0MXxYHCv1oVcoKxvIl4OKuc0VnCDY-5liw2nZQVU74kof2NMw

สระอะ สระอามีตัวสะกด

สระอะ สระอามีตัวสะกด  กาก  กาด  กาบ  กาน  กาง  กาม  กาย  กาว  จาก  จาด  จาบ  จาน  จาง  จาม  จาย  จาว  ดาก  ดาด  ดาบ  ดาน  ดาง  ดาม  ดาย  ดาว  ตาก  ตาด  ตาบ  ตาน  ตาง  ตาม  ตาย  ตาว  บาก  บาด  บาบ  บาน  บาง  บาม  บาย  บาว  ปาก  ปาด  ปาบ  ปาน  ปาง  ปาม  ปาย  ปาว  อาก  อาด  อาบ  อาน  อาง  อาม  อาย  อาว  ขาก  ขาด ขาบ  ขาน ขาง  ขาม  ขาย  ขาว  ฝาก  ฝาด ฝาบ  ฝาน  ฝาง  ฝาม  ฝาย  ฝาว  สาก  สาด  สาบ  สาน  สาง  สาม  สาย  สาว  ผาก  ผาด  ผาบ  ผาน  ผาง  ผาม ผาย  ผาว  หาก  หาด  หาบ  หาน  หาง  หาม  หาย  หาว  ฉาก  ฉาด  ฉาบ  ฉาน ฉาง  ฉาม  ฉาย ฉาว  ถาก  ถาด  ถาบ  ถาน  ถาง  ถาม  ถาย  ถาว  คาก คาด คาบ  คาน คาง  คาม  คาย  คาว  ฟาก  ฟาด ฟาบ  ฟาน ฟาง  ฟาม  ฟาย  ฟาว  ซาก ซาด  ซาบ  ซาน  ซาง ซาม  ซาย  ซาว  ผาก  ผาด  ผาบ  ผาน  พาง  พาม พาย  พาว  พาก  พาด  พาบ  พาน  หาง  หาม  หาย  หาว  ชาก ชาด  ชาบ  ชาน ชาง  ชาม  ชาย ชาว ทาก  ทาด  ทาบ  ทาน  ทาง  ทาม  ทาย  ทาว  วาก  วาด วาบ  วาน วาง  วาม  วาย  วาว  นาก  นาด นาบ  นาน  นาง  นาม  นาย  นาว  มาก  มาด  มาบ  มาน  มาง  มาม  มาย  มาว  งาก  งาด  งาบ  งาน  งาง  งาม งาย  งาว  ราก  ราด  ราบ  ราน  ราง  ราม  ราย  ราว  ลาก  ลาด  ลาบ  ลาน ลาง  ลาม  ลาย ลาว  ยาก  ยาด  ยาบ  ยาน  ยาง  ยาม  ยาย  ยาว  กัก  กัด  กับ  กัน  กัง  กัม  กัย  จัก  จัด  จับ  จัน  จัง  จัม  จัย  ดัก  ดัด  ดับ  ดัน  ดัง  ดัม  ดัย  ตัก  ตัด  ตับ  ตัน  ตัง  ตัม  ตัย  บัก  บัด  บับ  บัน  บัง  บัม  บัย  ปัก  ปัด  ปับ  ปัน  ปัง  ปัม  ปัย  อัก  อัด  อับ  อัน  อัง  อัม  อัย  ขัก  ขัด  ขับ ขัน ขัง  ขัม  ขัย  ฝัก  ฝัด ฝับ  ฝัน  ฝัง  ฝัม  ฝัย  สัก  สัด  สับ  สัน  สัง  สัม  สัย  ผัก  ผัด  ผับ  ผัน  ผัง  ผัม  ผัย  หัก  หัด  หับ  หัน  หัง  หัม  หัย  ฉัก  ฉัด  ฉับ  ฉัน  ฉัง  ฉัม  ฉัย  ถัก  ถัด  ถับ  ถัน  ถัง ถัม  ถัย  คัก  คัด  คับ  คัน  คัง  คัม  คัย  ฟัก  ฟัด  ฟับ  ฟัน  ฟัง  ฟัม  ฟัย  ซัก  ซัด  ซับ  ซัน  ซัง  ซัม  ซัย  พัก  พัด  พับ  พัน  พัง  พัม  พัย ฮัก  ฮัด  ฮับ  ฮัน  ฮัง  ฮัม  ฮัย  ชัก  ชัด  ชับ  ชัน  ชัง  ชัม  ชัย  ทัก  ทัด  ทับ  ทัน  ทัง  ทัม  ทัย  วัก  วัด  วับ  วัน  วัง  วัม  วัย  นัก  นัด  นับ  นัน  นัง  นัม  นัย  มัก  มัด  มับ  มัน  มัง  มัม  มัย  งัก  งัด  งับ  งัน  งัง  งัม  งัย  รัก  รัด  รับ  รัน  รัง  รัม  รัย  ลัก  ลัด  ลับ  ลัน  ลัง  ลัม  ลัย  ยัก  ยัด  ยับ  ยัน  ยัง  ยัม  ยัย 1. ใช้การอ่านแจกลูกสะกดคำเช่น ก-อา-ก-กาก ก-อา-ด-กาด  ก-อา-บ-กาบ ก-อา-น-กาน  ก-อา-ง-กาง  ก-อา-ม -กาม  ก-อา-ย-กาย  ก-อา-ว -กาว  พยัญชนะตัวอื่นก็เช่นเดียวกัน    2.  ให้นักเรียนเขียนมาฝึกอ่านสะกดคำกับครูที่ละบรรทัด  จะได้ผลดีมาก อย่างช้า  6   เดือน เห็นผล เด็กเริ่มอ่านออกแน่นอน   ตัวอย่าง   สอ  เอือ  เสือ  ...

Receipes

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาตร์ น้อย 20 กิจกรรม

จากที่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 ได้เรียนเรื่อง หน่วย ไข่  ทำให้เด็กๆ รู้ว่าไข่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง  บำรุงกระดูกและฟัน   เด็ก ๆ พบว่ามีไข่หลายชนิด เช่น ไข่เป็ด ไข่ไก่        ไข่นกกระทา ไข่ปู ไข่ปลา ฯลฯ  มีทั้งไข่สด  และที่ทำเป็นอาหารให้เลือกรับประทาน  และยังพบว่าผู้ปกครองของเด็ก ๆ มีอาชีพเลี้ยงเป็ด ...

ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 . พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://plan.bopp-obec.info/2020/11/11/4643/ - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1X6tpafhGOVHfnI7aMKbxXpuWhWmcgdt1/view?fbclid=IwAR0BGsQ3Td0MXxYHCv1oVcoKxvIl4OKuc0VnCDY-5liw2nZQVU74kof2NMw

สระอะ สระอามีตัวสะกด

สระอะ สระอามีตัวสะกด  กาก  กาด  กาบ  กาน  กาง  กาม  กาย  กาว  จาก  จาด  จาบ  จาน  จาง  จาม  จาย  จาว  ดาก  ดาด  ดาบ  ดาน  ดาง  ดาม  ดาย  ดาว  ตาก  ตาด  ตาบ  ตาน  ตาง  ตาม  ตาย  ตาว  บาก  บาด  บาบ  บาน  บาง  บาม  บาย  บาว  ปาก  ปาด  ปาบ  ปาน  ปาง  ปาม  ปาย  ปาว  อาก  อาด  อาบ  อาน  อาง  อาม  อาย  อาว  ขาก  ขาด ขาบ  ขาน ขาง  ขาม  ขาย  ขาว  ฝาก  ฝาด ฝาบ  ฝาน  ฝาง  ฝาม  ฝาย  ฝาว  สาก  สาด  สาบ  สาน  สาง  สาม  สาย  สาว  ผาก  ผาด  ผาบ  ผาน  ผาง  ผาม ผาย  ผาว  หาก  หาด  หาบ  หาน  หาง  หาม  หาย  หาว  ฉาก  ฉาด  ฉาบ  ฉาน ฉาง  ฉาม  ฉาย ฉาว  ถาก  ถาด  ถาบ  ถาน  ถาง  ถาม  ถาย  ถาว  คาก คาด คาบ  คาน คาง  คาม  คาย  คาว  ฟาก  ฟาด ฟาบ  ฟาน ฟาง  ฟาม  ฟาย  ฟาว  ซาก ซาด  ซาบ  ซาน  ซาง ซาม  ซาย  ซาว  ผาก  ผาด  ผาบ  ผาน  พาง  พาม พาย  พาว  พาก  พาด  พาบ  พาน  หาง  หาม  หาย  หาว  ชาก ชาด  ชาบ  ชาน ชาง  ชาม  ชาย ชาว ทาก  ทาด  ทาบ  ทาน  ทาง  ทาม  ทาย  ทาว  วาก  วาด วาบ  วาน วาง  วาม  วาย  วาว  นาก  นาด นาบ  นาน  นาง  นาม  นาย  นาว  มาก  มาด  มาบ  มาน  มาง  มาม  มาย  มาว  งาก  งาด  งาบ  งาน  งาง  งาม งาย  งาว  ราก  ราด  ราบ  ราน  ราง  ราม  ราย  ราว  ลาก  ลาด  ลาบ  ลาน ลาง  ลาม  ลาย ลาว  ยาก  ยาด  ยาบ  ยาน  ยาง  ยาม  ยาย  ยาว  กัก  กัด  กับ  กัน  กัง  กัม  กัย  จัก  จัด  จับ  จัน  จัง  จัม  จัย  ดัก  ดัด  ดับ  ดัน  ดัง  ดัม  ดัย  ตัก  ตัด  ตับ  ตัน  ตัง  ตัม  ตัย  บัก  บัด  บับ  บัน  บัง  บัม  บัย  ปัก  ปัด  ปับ  ปัน  ปัง  ปัม  ปัย  อัก  อัด  อับ  อัน  อัง  อัม  อัย  ขัก  ขัด  ขับ ขัน ขัง  ขัม  ขัย  ฝัก  ฝัด ฝับ  ฝัน  ฝัง  ฝัม  ฝัย  สัก  สัด  สับ  สัน  สัง  สัม  สัย  ผัก  ผัด  ผับ  ผัน  ผัง  ผัม  ผัย  หัก  หัด  หับ  หัน  หัง  หัม  หัย  ฉัก  ฉัด  ฉับ  ฉัน  ฉัง  ฉัม  ฉัย  ถัก  ถัด  ถับ  ถัน  ถัง ถัม  ถัย  คัก  คัด  คับ  คัน  คัง  คัม  คัย  ฟัก  ฟัด  ฟับ  ฟัน  ฟัง  ฟัม  ฟัย  ซัก  ซัด  ซับ  ซัน  ซัง  ซัม  ซัย  พัก  พัด  พับ  พัน  พัง  พัม  พัย ฮัก  ฮัด  ฮับ  ฮัน  ฮัง  ฮัม  ฮัย  ชัก  ชัด  ชับ  ชัน  ชัง  ชัม  ชัย  ทัก  ทัด  ทับ  ทัน  ทัง  ทัม  ทัย  วัก  วัด  วับ  วัน  วัง  วัม  วัย  นัก  นัด  นับ  นัน  นัง  นัม  นัย  มัก  มัด  มับ  มัน  มัง  มัม  มัย  งัก  งัด  งับ  งัน  งัง  งัม  งัย  รัก  รัด  รับ  รัน  รัง  รัม  รัย  ลัก  ลัด  ลับ  ลัน  ลัง  ลัม  ลัย  ยัก  ยัด  ยับ  ยัน  ยัง  ยัม  ยัย 1. ใช้การอ่านแจกลูกสะกดคำเช่น ก-อา-ก-กาก ก-อา-ด-กาด  ก-อา-บ-กาบ ก-อา-น-กาน  ก-อา-ง-กาง  ก-อา-ม -กาม  ก-อา-ย-กาย  ก-อา-ว -กาว  พยัญชนะตัวอื่นก็เช่นเดียวกัน    2.  ให้นักเรียนเขียนมาฝึกอ่านสะกดคำกับครูที่ละบรรทัด  จะได้ผลดีมาก อย่างช้า  6   เดือน เห็นผล เด็กเริ่มอ่านออกแน่นอน   ตัวอย่าง   สอ  เอือ  เสือ  ...
21,591แฟนคลับชอบ
2,507ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Most Popular

All

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาตร์ น้อย 20 กิจกรรม

จากที่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 ได้เรียนเรื่อง หน่วย ไข่  ทำให้เด็กๆ รู้ว่าไข่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง  บำรุงกระดูกและฟัน   เด็ก ๆ พบว่ามีไข่หลายชนิด เช่น ไข่เป็ด ไข่ไก่        ไข่นกกระทา ไข่ปู ไข่ปลา ฯลฯ  มีทั้งไข่สด  และที่ทำเป็นอาหารให้เลือกรับประทาน  และยังพบว่าผู้ปกครองของเด็ก ๆ มีอาชีพเลี้ยงเป็ด ...

ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 . พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://plan.bopp-obec.info/2020/11/11/4643/ - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1X6tpafhGOVHfnI7aMKbxXpuWhWmcgdt1/view?fbclid=IwAR0BGsQ3Td0MXxYHCv1oVcoKxvIl4OKuc0VnCDY-5liw2nZQVU74kof2NMw

สระอะ สระอามีตัวสะกด

สระอะ สระอามีตัวสะกด  กาก  กาด  กาบ  กาน  กาง  กาม  กาย  กาว  จาก  จาด  จาบ  จาน  จาง  จาม  จาย  จาว  ดาก  ดาด  ดาบ  ดาน  ดาง  ดาม  ดาย  ดาว  ตาก  ตาด  ตาบ  ตาน  ตาง  ตาม  ตาย  ตาว  บาก  บาด  บาบ  บาน  บาง  บาม  บาย  บาว  ปาก  ปาด  ปาบ  ปาน  ปาง  ปาม  ปาย  ปาว  อาก  อาด  อาบ  อาน  อาง  อาม  อาย  อาว  ขาก  ขาด ขาบ  ขาน ขาง  ขาม  ขาย  ขาว  ฝาก  ฝาด ฝาบ  ฝาน  ฝาง  ฝาม  ฝาย  ฝาว  สาก  สาด  สาบ  สาน  สาง  สาม  สาย  สาว  ผาก  ผาด  ผาบ  ผาน  ผาง  ผาม ผาย  ผาว  หาก  หาด  หาบ  หาน  หาง  หาม  หาย  หาว  ฉาก  ฉาด  ฉาบ  ฉาน ฉาง  ฉาม  ฉาย ฉาว  ถาก  ถาด  ถาบ  ถาน  ถาง  ถาม  ถาย  ถาว  คาก คาด คาบ  คาน คาง  คาม  คาย  คาว  ฟาก  ฟาด ฟาบ  ฟาน ฟาง  ฟาม  ฟาย  ฟาว  ซาก ซาด  ซาบ  ซาน  ซาง ซาม  ซาย  ซาว  ผาก  ผาด  ผาบ  ผาน  พาง  พาม พาย  พาว  พาก  พาด  พาบ  พาน  หาง  หาม  หาย  หาว  ชาก ชาด  ชาบ  ชาน ชาง  ชาม  ชาย ชาว ทาก  ทาด  ทาบ  ทาน  ทาง  ทาม  ทาย  ทาว  วาก  วาด วาบ  วาน วาง  วาม  วาย  วาว  นาก  นาด นาบ  นาน  นาง  นาม  นาย  นาว  มาก  มาด  มาบ  มาน  มาง  มาม  มาย  มาว  งาก  งาด  งาบ  งาน  งาง  งาม งาย  งาว  ราก  ราด  ราบ  ราน  ราง  ราม  ราย  ราว  ลาก  ลาด  ลาบ  ลาน ลาง  ลาม  ลาย ลาว  ยาก  ยาด  ยาบ  ยาน  ยาง  ยาม  ยาย  ยาว  กัก  กัด  กับ  กัน  กัง  กัม  กัย  จัก  จัด  จับ  จัน  จัง  จัม  จัย  ดัก  ดัด  ดับ  ดัน  ดัง  ดัม  ดัย  ตัก  ตัด  ตับ  ตัน  ตัง  ตัม  ตัย  บัก  บัด  บับ  บัน  บัง  บัม  บัย  ปัก  ปัด  ปับ  ปัน  ปัง  ปัม  ปัย  อัก  อัด  อับ  อัน  อัง  อัม  อัย  ขัก  ขัด  ขับ ขัน ขัง  ขัม  ขัย  ฝัก  ฝัด ฝับ  ฝัน  ฝัง  ฝัม  ฝัย  สัก  สัด  สับ  สัน  สัง  สัม  สัย  ผัก  ผัด  ผับ  ผัน  ผัง  ผัม  ผัย  หัก  หัด  หับ  หัน  หัง  หัม  หัย  ฉัก  ฉัด  ฉับ  ฉัน  ฉัง  ฉัม  ฉัย  ถัก  ถัด  ถับ  ถัน  ถัง ถัม  ถัย  คัก  คัด  คับ  คัน  คัง  คัม  คัย  ฟัก  ฟัด  ฟับ  ฟัน  ฟัง  ฟัม  ฟัย  ซัก  ซัด  ซับ  ซัน  ซัง  ซัม  ซัย  พัก  พัด  พับ  พัน  พัง  พัม  พัย ฮัก  ฮัด  ฮับ  ฮัน  ฮัง  ฮัม  ฮัย  ชัก  ชัด  ชับ  ชัน  ชัง  ชัม  ชัย  ทัก  ทัด  ทับ  ทัน  ทัง  ทัม  ทัย  วัก  วัด  วับ  วัน  วัง  วัม  วัย  นัก  นัด  นับ  นัน  นัง  นัม  นัย  มัก  มัด  มับ  มัน  มัง  มัม  มัย  งัก  งัด  งับ  งัน  งัง  งัม  งัย  รัก  รัด  รับ  รัน  รัง  รัม  รัย  ลัก  ลัด  ลับ  ลัน  ลัง  ลัม  ลัย  ยัก  ยัด  ยับ  ยัน  ยัง  ยัม  ยัย 1. ใช้การอ่านแจกลูกสะกดคำเช่น ก-อา-ก-กาก ก-อา-ด-กาด  ก-อา-บ-กาบ ก-อา-น-กาน  ก-อา-ง-กาง  ก-อา-ม -กาม  ก-อา-ย-กาย  ก-อา-ว -กาว  พยัญชนะตัวอื่นก็เช่นเดียวกัน    2.  ให้นักเรียนเขียนมาฝึกอ่านสะกดคำกับครูที่ละบรรทัด  จะได้ผลดีมาก อย่างช้า  6   เดือน เห็นผล เด็กเริ่มอ่านออกแน่นอน   ตัวอย่าง   สอ  เอือ  เสือ  ...

ความสำคัญของจิตวิทยาและระเบียบวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา

ความสำคัญของจิตวิทยาและระเบียบวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา         จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ดังนั้นผู้ศึกษาวิชาจิตวิทยาจึงสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวและ สถานที่ทำงาน ตลอดจนมีความสำคัญต่อประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งนี้เพราะหลักการทางจิตวิทยาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานต่างๆ มากมาย ความสำคัญและคุณค่าของวิชาจิตวิทยา เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ปราณี รามสูต, 2542, หน้า 4-5)         1. จิตวิทยาช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจตนเอง โดยธรรมชาติของมนุษย์นั้น มักให้ความสนใจตนเองมากกว่าผู้อื่นและอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับตนเอง การศึกษาจิตวิทยาซึ่งให้คำตอบเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ...

Gaming

All

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาตร์ น้อย 20 กิจกรรม

จากที่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 ได้เรียนเรื่อง หน่วย ไข่  ทำให้เด็กๆ รู้ว่าไข่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง  บำรุงกระดูกและฟัน   เด็ก ๆ พบว่ามีไข่หลายชนิด เช่น ไข่เป็ด ไข่ไก่        ไข่นกกระทา ไข่ปู ไข่ปลา ฯลฯ  มีทั้งไข่สด  และที่ทำเป็นอาหารให้เลือกรับประทาน  และยังพบว่าผู้ปกครองของเด็ก ๆ มีอาชีพเลี้ยงเป็ด ...

Latest Articles

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาตร์ น้อย 20 กิจกรรม

จากที่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 ได้เรียนเรื่อง หน่วย ไข่  ทำให้เด็กๆ รู้ว่าไข่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง  บำรุงกระดูกและฟัน   เด็ก ๆ พบว่ามีไข่หลายชนิด เช่น ไข่เป็ด ไข่ไก่        ไข่นกกระทา ไข่ปู ไข่ปลา ฯลฯ  มีทั้งไข่สด  และที่ทำเป็นอาหารให้เลือกรับประทาน  และยังพบว่าผู้ปกครองของเด็ก ๆ มีอาชีพเลี้ยงเป็ด ...

ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 . พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://plan.bopp-obec.info/2020/11/11/4643/ - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1X6tpafhGOVHfnI7aMKbxXpuWhWmcgdt1/view?fbclid=IwAR0BGsQ3Td0MXxYHCv1oVcoKxvIl4OKuc0VnCDY-5liw2nZQVU74kof2NMw

สระอะ สระอามีตัวสะกด

สระอะ สระอามีตัวสะกด  กาก  กาด  กาบ  กาน  กาง  กาม  กาย  กาว  จาก  จาด  จาบ  จาน  จาง  จาม  จาย  จาว  ดาก  ดาด  ดาบ  ดาน  ดาง  ดาม  ดาย  ดาว  ตาก  ตาด  ตาบ  ตาน  ตาง  ตาม  ตาย  ตาว  บาก  บาด  บาบ  บาน  บาง  บาม  บาย  บาว  ปาก  ปาด  ปาบ  ปาน  ปาง  ปาม  ปาย  ปาว  อาก  อาด  อาบ  อาน  อาง  อาม  อาย  อาว  ขาก  ขาด ขาบ  ขาน ขาง  ขาม  ขาย  ขาว  ฝาก  ฝาด ฝาบ  ฝาน  ฝาง  ฝาม  ฝาย  ฝาว  สาก  สาด  สาบ  สาน  สาง  สาม  สาย  สาว  ผาก  ผาด  ผาบ  ผาน  ผาง  ผาม ผาย  ผาว  หาก  หาด  หาบ  หาน  หาง  หาม  หาย  หาว  ฉาก  ฉาด  ฉาบ  ฉาน ฉาง  ฉาม  ฉาย ฉาว  ถาก  ถาด  ถาบ  ถาน  ถาง  ถาม  ถาย  ถาว  คาก คาด คาบ  คาน คาง  คาม  คาย  คาว  ฟาก  ฟาด ฟาบ  ฟาน ฟาง  ฟาม  ฟาย  ฟาว  ซาก ซาด  ซาบ  ซาน  ซาง ซาม  ซาย  ซาว  ผาก  ผาด  ผาบ  ผาน  พาง  พาม พาย  พาว  พาก  พาด  พาบ  พาน  หาง  หาม  หาย  หาว  ชาก ชาด  ชาบ  ชาน ชาง  ชาม  ชาย ชาว ทาก  ทาด  ทาบ  ทาน  ทาง  ทาม  ทาย  ทาว  วาก  วาด วาบ  วาน วาง  วาม  วาย  วาว  นาก  นาด นาบ  นาน  นาง  นาม  นาย  นาว  มาก  มาด  มาบ  มาน  มาง  มาม  มาย  มาว  งาก  งาด  งาบ  งาน  งาง  งาม งาย  งาว  ราก  ราด  ราบ  ราน  ราง  ราม  ราย  ราว  ลาก  ลาด  ลาบ  ลาน ลาง  ลาม  ลาย ลาว  ยาก  ยาด  ยาบ  ยาน  ยาง  ยาม  ยาย  ยาว  กัก  กัด  กับ  กัน  กัง  กัม  กัย  จัก  จัด  จับ  จัน  จัง  จัม  จัย  ดัก  ดัด  ดับ  ดัน  ดัง  ดัม  ดัย  ตัก  ตัด  ตับ  ตัน  ตัง  ตัม  ตัย  บัก  บัด  บับ  บัน  บัง  บัม  บัย  ปัก  ปัด  ปับ  ปัน  ปัง  ปัม  ปัย  อัก  อัด  อับ  อัน  อัง  อัม  อัย  ขัก  ขัด  ขับ ขัน ขัง  ขัม  ขัย  ฝัก  ฝัด ฝับ  ฝัน  ฝัง  ฝัม  ฝัย  สัก  สัด  สับ  สัน  สัง  สัม  สัย  ผัก  ผัด  ผับ  ผัน  ผัง  ผัม  ผัย  หัก  หัด  หับ  หัน  หัง  หัม  หัย  ฉัก  ฉัด  ฉับ  ฉัน  ฉัง  ฉัม  ฉัย  ถัก  ถัด  ถับ  ถัน  ถัง ถัม  ถัย  คัก  คัด  คับ  คัน  คัง  คัม  คัย  ฟัก  ฟัด  ฟับ  ฟัน  ฟัง  ฟัม  ฟัย  ซัก  ซัด  ซับ  ซัน  ซัง  ซัม  ซัย  พัก  พัด  พับ  พัน  พัง  พัม  พัย ฮัก  ฮัด  ฮับ  ฮัน  ฮัง  ฮัม  ฮัย  ชัก  ชัด  ชับ  ชัน  ชัง  ชัม  ชัย  ทัก  ทัด  ทับ  ทัน  ทัง  ทัม  ทัย  วัก  วัด  วับ  วัน  วัง  วัม  วัย  นัก  นัด  นับ  นัน  นัง  นัม  นัย  มัก  มัด  มับ  มัน  มัง  มัม  มัย  งัก  งัด  งับ  งัน  งัง  งัม  งัย  รัก  รัด  รับ  รัน  รัง  รัม  รัย  ลัก  ลัด  ลับ  ลัน  ลัง  ลัม  ลัย  ยัก  ยัด  ยับ  ยัน  ยัง  ยัม  ยัย 1. ใช้การอ่านแจกลูกสะกดคำเช่น ก-อา-ก-กาก ก-อา-ด-กาด  ก-อา-บ-กาบ ก-อา-น-กาน  ก-อา-ง-กาง  ก-อา-ม -กาม  ก-อา-ย-กาย  ก-อา-ว -กาว  พยัญชนะตัวอื่นก็เช่นเดียวกัน    2.  ให้นักเรียนเขียนมาฝึกอ่านสะกดคำกับครูที่ละบรรทัด  จะได้ผลดีมาก อย่างช้า  6   เดือน เห็นผล เด็กเริ่มอ่านออกแน่นอน   ตัวอย่าง   สอ  เอือ  เสือ  ...

ความสำคัญของจิตวิทยาและระเบียบวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา

ความสำคัญของจิตวิทยาและระเบียบวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา         จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ดังนั้นผู้ศึกษาวิชาจิตวิทยาจึงสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวและ สถานที่ทำงาน ตลอดจนมีความสำคัญต่อประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งนี้เพราะหลักการทางจิตวิทยาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานต่างๆ มากมาย ความสำคัญและคุณค่าของวิชาจิตวิทยา เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ปราณี รามสูต, 2542, หน้า 4-5)         1. จิตวิทยาช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจตนเอง โดยธรรมชาติของมนุษย์นั้น มักให้ความสนใจตนเองมากกว่าผู้อื่นและอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับตนเอง การศึกษาจิตวิทยาซึ่งให้คำตอบเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ...

ความหมายของจิตวิทยา

ความหมายของจิตวิทยา             จิตวิทยา มาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Psychology ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ Psyche หมายถึง จิตวิญญาณ (mind, soul) กับคำว่า Logos หมายถึง ศาสตร์ วิชา วิทยาการ (science, study) (กันยา...

Must Read

All