Global News

All

การสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

การสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่วันที่ 19 - 30 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ของ สทศ.  สมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่ https://www.niets.or.th/th/content/view/23905 >>คู่มือการสมัครสอบฯ ภาษาไทย<< https://www.ksp.or.th/.../%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0...  >>User Manual : The Teachers’ Professional Competency...

Travel Guides

Gadgets

การสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

การสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่วันที่ 19 - 30 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ของ สทศ.  สมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่ https://www.niets.or.th/th/content/view/23905 >>คู่มือการสมัครสอบฯ ภาษาไทย<< https://www.ksp.or.th/.../%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0...  >>User Manual : The Teachers’ Professional Competency...

Receipes

การสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

การสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่วันที่ 19 - 30 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ของ สทศ.  สมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่ https://www.niets.or.th/th/content/view/23905 >>คู่มือการสมัครสอบฯ ภาษาไทย<< https://www.ksp.or.th/.../%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0...  >>User Manual : The Teachers’ Professional Competency...
22,769FansLike
3,125FollowersFollow
5,263SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Most Popular

All

การสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

การสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่วันที่ 19 - 30 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ของ สทศ.  สมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่ https://www.niets.or.th/th/content/view/23905 >>คู่มือการสมัครสอบฯ ภาษาไทย<< https://www.ksp.or.th/.../%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0...  >>User Manual : The Teachers’ Professional Competency...

ศธ.ออกประกาศฯ ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน (Work from home) จนถึง 31 ม.ค.65

ศธ.ออกประกาศฯ ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน (Work from home) จนถึง 31 ม.ค.65 (14 มกราคม 2565) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ....

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ.2565

บำนาญ ปี พ.ศ.2565 กรมบัญชีกลาง ประกาศปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ. 2565 ปฏิทินการจ่าย “เงินเดือนข้าราชการ” และ “ค่าจ้างลูกจ้างประจำ” ปี 2565 มกราคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีนาคม...

นายกรัฐมนตรี และ รมว.ศธ. มอบสารวันครู ปี 2565

นายกรัฐมนตรี กล่าวคำปราศรัย และมอบสารวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 “ตรีนุช” ชูผู้ประกอบวิชาชีพครู เป็นผู้สร้างสรรค์ชีวิตของเด็กและเยาวชน ให้เติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ที่หอประชุมคุรุสภา : กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภา มีพิธีจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่...

รวมแบบฝึกภาษาต่างประเทศ ป.1

จงนำคำศัพท์ที่กำหนดให้ เติมส่วนของร่างกายตามภาพให้ถูกต้อง ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 kru2day (1) ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 kru2day (1) ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 kru2day (2) ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 kru2day (3) ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 kru2day (4) ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 kru2day...

Gaming

All

การสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

การสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่วันที่ 19 - 30 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ของ สทศ.  สมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่ https://www.niets.or.th/th/content/view/23905 >>คู่มือการสมัครสอบฯ ภาษาไทย<< https://www.ksp.or.th/.../%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0...  >>User Manual : The Teachers’ Professional Competency...

Latest Articles

Must Read

All