Global News

All

รวมแบบฝึก คณิตศาสตร์ แบบคณิตคิดเร็ว แบบเรียนเสริม ป.1-6

จะทยอยอัพให้ครบทุกชั้น นะคะ แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1_เล่ม1 AW_0853_1 AW_0853_C cover_1 เล่มที่ 2 AW_0854_2 AW_0854_C cover_2 เล่มที่ 3 AW_0855_3 AW_0855_C cover_3 เล่มที่ 4 AW_0856_4 AW_0856_C cover_4 เล่มที่ 5 AW_0857_5 AW_0857_C cover_5 เล่มที่ 6 AW_0858_6 AW_0858_C cover_6 เล่มที่ 7 คู่มือ AW_0859_7 AW_0859_C cover_7 เฉลย AW_0860_8...

Travel Guides

Gadgets

รวมแบบฝึก คณิตศาสตร์ แบบคณิตคิดเร็ว แบบเรียนเสริม ป.1-6

จะทยอยอัพให้ครบทุกชั้น นะคะ แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1_เล่ม1 AW_0853_1 AW_0853_C cover_1 เล่มที่ 2 AW_0854_2 AW_0854_C cover_2 เล่มที่ 3 AW_0855_3 AW_0855_C cover_3 เล่มที่ 4 AW_0856_4 AW_0856_C cover_4 เล่มที่ 5 AW_0857_5 AW_0857_C cover_5 เล่มที่ 6 AW_0858_6 AW_0858_C cover_6 เล่มที่ 7 คู่มือ AW_0859_7 AW_0859_C cover_7 เฉลย AW_0860_8...

Receipes

รวมแบบฝึก คณิตศาสตร์ แบบคณิตคิดเร็ว แบบเรียนเสริม ป.1-6

จะทยอยอัพให้ครบทุกชั้น นะคะ แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1_เล่ม1 AW_0853_1 AW_0853_C cover_1 เล่มที่ 2 AW_0854_2 AW_0854_C cover_2 เล่มที่ 3 AW_0855_3 AW_0855_C cover_3 เล่มที่ 4 AW_0856_4 AW_0856_C cover_4 เล่มที่ 5 AW_0857_5 AW_0857_C cover_5 เล่มที่ 6 AW_0858_6 AW_0858_C cover_6 เล่มที่ 7 คู่มือ AW_0859_7 AW_0859_C cover_7 เฉลย AW_0860_8...
21,920แฟนคลับชอบ
2,756ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -spot_img

Most Popular

All

รวมแบบฝึก คณิตศาสตร์ แบบคณิตคิดเร็ว แบบเรียนเสริม ป.1-6

จะทยอยอัพให้ครบทุกชั้น นะคะ แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1_เล่ม1 AW_0853_1 AW_0853_C cover_1 เล่มที่ 2 AW_0854_2 AW_0854_C cover_2 เล่มที่ 3 AW_0855_3 AW_0855_C cover_3 เล่มที่ 4 AW_0856_4 AW_0856_C cover_4 เล่มที่ 5 AW_0857_5 AW_0857_C cover_5 เล่มที่ 6 AW_0858_6 AW_0858_C cover_6 เล่มที่ 7 คู่มือ AW_0859_7 AW_0859_C cover_7 เฉลย AW_0860_8...

แบบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ล่าสุด

แบบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ล่าสุด รายละเอียดเพิ่มเติม แบบประเมิน ผอ ครู

แบบ ประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

คำนำ เอกสารคู่มือครูเพื่อใช้สาหรับการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนบ้านหนองน้าใส ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เครื่องมือสาหรับวัดความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษไทย เป็นแบบประเมินที่โรงเรียนบ้านหนองน้าใส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันสร้างเครื่องมือขึ้นและได้หาประสิทธิภาพของเครื่องมือแล้ว มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ในการนี้โรงเรียนบ้านหนองน้าใส ได้พัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละระดับชั้น เพื่อประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนจึงได้จัดทาคู่มือและแบบประเมินให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยทุกชั้น เพื่อนาไปเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล จัดทาเป็นรายงานของโรงเรียนและเสนอต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือครูเพื่อใช้สาหรับการประเมินความสามารถด้าน การอ่านการเขียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ นี้ จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบติดตามการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์...

สอบท้องถิ่น 2564″ วันเปิดรับสมัครตั้งแต่ 9 – 31 มี.ค. 2564

สอบท้องถิ่น 2564" วันเปิดรับสมัครตั้งแต่ 9 - 31 มี.ค. 2564 สำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ได้มีหนังสือแจ้ง ประกาศ กสถ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 9 ก.พ. 2564 โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่ 9 - 31 มี.ค. 2564 ทั้งนี้...

Gaming

All

รวมแบบฝึก คณิตศาสตร์ แบบคณิตคิดเร็ว แบบเรียนเสริม ป.1-6

จะทยอยอัพให้ครบทุกชั้น นะคะ แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1_เล่ม1 AW_0853_1 AW_0853_C cover_1 เล่มที่ 2 AW_0854_2 AW_0854_C cover_2 เล่มที่ 3 AW_0855_3 AW_0855_C cover_3 เล่มที่ 4 AW_0856_4 AW_0856_C cover_4 เล่มที่ 5 AW_0857_5 AW_0857_C cover_5 เล่มที่ 6 AW_0858_6 AW_0858_C cover_6 เล่มที่ 7 คู่มือ AW_0859_7 AW_0859_C cover_7 เฉลย AW_0860_8...

Latest Articles

Must Read

All