Global News

All

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เผยแพร่ “เอกสาร กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)” สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

📔เอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 เล่ม แบ่งเป็นเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 เล่ม นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 เล่ม และนักเรียนระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 เล่ม 📘เล่มที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 📘เล่มที่ 2...

Travel Guides

Gadgets

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เผยแพร่ “เอกสาร กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)” สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

📔เอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 เล่ม แบ่งเป็นเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 เล่ม นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 เล่ม และนักเรียนระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 เล่ม 📘เล่มที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 📘เล่มที่ 2...

Receipes

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เผยแพร่ “เอกสาร กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)” สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

📔เอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 เล่ม แบ่งเป็นเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 เล่ม นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 เล่ม และนักเรียนระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 เล่ม 📘เล่มที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 📘เล่มที่ 2...
22,769แฟนคลับชอบ
3,510ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -spot_img

Most Popular

All

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เผยแพร่ “เอกสาร กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)” สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

📔เอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 เล่ม แบ่งเป็นเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 เล่ม นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 เล่ม และนักเรียนระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 เล่ม 📘เล่มที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 📘เล่มที่ 2...

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (อายุ 2-3 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (อายุ 2-3 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 2-3 ปี คำสั้ง คณะทำงานฯ คำสั่งที่476_2564แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม

แนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง

การศึกษาของประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย โดยสะท้อนจากพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูปครู ปฏิรูปโรงเรียน และปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้ ในประเด็นของหลักสูตรได้เน้นการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการบริหารจัดการ เพื่อให้คนรุ่นใหม่เกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบ และแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การสร้างระเบียบวินัย การมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสังคมไทยในอนาคต แนวคิดดังกล่าวคือ การพัฒนาความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข...

พรีวิว UEFA Champions League 2022/23

พรีวิว UEFA Champions League 2022/23 ก็กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับศึก UEFA Champions League ฤดูกาล 2022/23 ที่ในตอนนี้กำลังขับเคี่ยวในรอบคัดเลือก ก่อนจะมีการจับฉลากรอบแบ่งกลุ่มในวันที่ 25 สิงหาคม 2022 ที่จะถึงนี้ ซึ่งตามธรรมเนียม บ่อนพนันถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษก็ได้เริ่มออกอัตราสำหรับทีมเต็งแชมป์ถ้วยหูกางประจำฤดูกาล หน้ามาเรียบร้อยแล้ว เราลองมาดูกันว่ามีทีมอะไรบ้าง สำหรับท่านที่ต้องการก็สามารถดูตารางการแข่งขันUEFA Champions League ได้จากแอป m88 mobileได้เลย เต็ง 1: Manchester City...

แบบฝึกทักษะ เสิรม คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-6 แนะนำสำหรับผู้ปกครอง

แนะนำสำหรับผู้ปกครอง ปริ้นให้ลูกนะคะแบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1 แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2 แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 1 แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 2 แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 1 แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.3 เทอม...

Gaming

All

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เผยแพร่ “เอกสาร กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)” สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

📔เอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 เล่ม แบ่งเป็นเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 เล่ม นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 เล่ม และนักเรียนระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 เล่ม 📘เล่มที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 📘เล่มที่ 2...

Latest Articles

Must Read

All