03_การบวกที่มีผลบวกไม่ถึง 100
04_การลบเลขสองจำนวนที่มีการ    กระจายค่า (ตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก)
05_โจทย์การบวกเลขสองหลักที่มีผลบวกไม่ถึง 100
06_โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก
11_การคูณที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก
12_ โจทย์ปัญหาการบวกที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000
13_การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก(มีการทด)


ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน03
ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน04
ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน05
ใบกิจกรรม1_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน06
ใบกิจกรรม2_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน06
ใบกิจกรรม_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน12
เอกสารประกอบ_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน12
ใบกิจกรรม_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน13
เอกสารประกอบ_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน13
ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน14
ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน14
ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน15
ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน15
ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน16
ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน17
ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน17
ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน18
ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน19
ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20
ใบกิจกรรม2_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20

ใบกิจกรรม3_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20
ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21
ใบกิจกรรม2_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21
ใบกิจกรรม3_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21
ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน22
ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน23
ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน24