การให้เหตุผลในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการสอนคณิตศาสตร์กับความเป็นเหตุเป็นผล เรื่องหลักสูตรคณิตศาสตร์และการใช้เหตุผล เรื่องรูปแบบของการให้เหตุผล เรื่องลักษณะของการให้เหตุผลในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา เรื่องบทบาทของครู เรื่องหลักการในการพัฒนาการให้เหตุผล เรื่องแนวการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการให้เหตุผล ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อพัฒนาการให้เหตุผล และบทสรุป พร้อมการประเมินความสามารถในการให้เหตุผล

[otw_shortcode_button href=”https://library.ipst.ac.th/bitstream/handle/ipst/3524/2559-043.pdf” size=”large” icon_type=”general foundicon-cloud” icon_position=”right” shape=”square” target=”_blank”]โหลด[/otw_shortcode_button]