1. จากโจทย์ ในสวนสัตว์มีลิง 41 ตัว มีกวาง 32 ตัว สวนสัตว์นี้มีสัตว์ทั้งหมด
กี่ตัว ข้อใดคือสิ่งที่โจทย์กำหนด
ก. ในสวนสัตว์มีลิง 41 ตัว
ข. ในสวนสัตว์มีกวาง 41 ตัว
ค. สวนสัตว์นี้มีสัตว์ทั้งหมด กี่ตัว
2. จากโจทย์ แม่มีน้้าดื่ม 24 ขวด ซื้อเพิ่มอีก 10 ขวด แม่มีน้้าดื่มทั้งหมด กี่ขวด ข้อใดคือสิ่งที่โจทย์กำหนด
ก. แม่มีน้้าดื่ม 10 ขวด
ข. แม่มีน้้าดื่ม 24 ขวด
ค. แม่มีน้้าดื่มทั้งหมดกี่ขวด

แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ใบงาน โจทย์ปัญหาการลบ ใบงาน การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย , , =, ≠ ใบงาน การกระจายหลักเลขจำนวน 1-20 ใบงาน การนับเพิ่มและนับลด ใบงาน การบวก ลบระคน ใบงาน การบวกลบระคน จำนวน 1-20 การเปรียบเทียบความจุ การเปรียบเทียบน้ำหนัก การชั่งน้ำหนักโดยใช้หน่วยชั่งที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การตวงโดยใช้หน่วยกลางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การบวกจานวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20 การลบ การวัดความยาว การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข 1-5 การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข 6-10 การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข 11-20 กิจกรรม การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย , , =, ≠ จำนวนคู่ จำนวนคู่-จำนวนคี่