05_การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้รูปบาร์โมเดล ตอนที่ 2 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก ใบกิจกรรม_แบบฝึกหัดเสริมทักษะที่ 1.1_ครูอรทัย_คณิต_ป.4_ตอน05 ใบความรู้_การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก_ครูอรทัย_คณิต_ป.4_ตอน05

ไอติม
07_การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้รูปบาร์โมเดล ตอนที่ 4 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบ
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบ ใบกิจกรรม_แบบฝึกหัดเสริมทักษะที่ 2.1_ครูอรทัย_คณิต_ป.4_ตอน07 ใบความรู้_การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบ_ครูอรทัย_คณิต_ป.4_ตอน07
09_การคูณ ตอนที่ 1
ใบกิจกรรม_ครูพรนิภา_คณิต_ป.4_ตอน09 ใบความรู้_ครูพรนิภา_คณิต_ป.4_ตอน09
10_การคูณ ตอนที่ 2
ใบกิจกรรม_ครูพรนิภา_คณิต_ป.4_ตอน10 ใบความรู้_ครูพรนิภา_คณิต_ป.4_ตอน10
12_การหาร (ตัวหารไม่เกินสามหลัก)
ใบกิจกรรม_ครูพรนิภา_คณิต_ป.4_ตอน12 ใบความรู้_ครูพรนิภา_คณิต_ป.4_ตอน12
14_มุม
ใบงานที่ 1 ส่วนประกอบของมุม และการเขียนสัญลักษณ์แทนมุม ใบงานที่ 2 พับมุมฉาก ใบงานที่ 3 ใช้กระดาษวัดมุม ใบงานที่ 3 บอกชนิดของมุม ใบงานที่ 4 บอกชนิดของมุม
15_เส้นขนาน
ใบงานที่ 2 ส่วนของเส้นตรงที่ขนานกัน ใบงานที่ 2 ส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันและเขียนสัญลักษณ์ ใบงานที่ 2 ส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันและไม่ขนานกัน ใบงานที่ 3 ส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันและเขียนสัญลักษณ์ ใบงานที่ 1 ระนาบ
16_ส่วนประกอบของรูปวงกลม
ใบงานที่ 1 รูปวงกลม
ใบงานที่ 2 รูปวงกลมใบงานที่ 2 วงกลม

17_รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ใบงานที่ 1 สี่เหลี่ยม ใบงานที่ 2 สี่เหลี่ยมมุมฉาก ใบงานที่ 3 สี่เหลี่ยม ใบงานที่ 4 ภาพผืนผ้า จัตุรัส

18_แบบรูปของจำนวน
ใบกิจกรรม_จำนวนไหนหายไป_ครูพิกุล_สังคม_ป.4_ตอน18
19_แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ
ใบกิจกรรม_แบบรูปที่หายไป_ครูปิยพร_คณิต_ป.4_ตอน19