• มาตาฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
  • จุดประสงค์การเรียนรู้

๒.๑    นักเรียนอ่าน สะกด เขียน และบอกความหมายของคำศัพท์หมวดอาชีพได้

๒.๑    นักเรียนบอกสถานที่ทำงานของแต่ละอาชีพได้

๒.๒   นักเรียนบอกอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันได้

๒.๓    นักเรียนพูดสนทนาถาม – ตอบ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพได้

 


[แผนการสอน]_Jobs_ครูรจนา_ภาษาอังกฤษ_ป.4_ตอน17

[แผนการสอน]_My free time_ครูรจนา_ภาษาอังกฤษ_ป.4_ตอน16

[แผนการสอน]_Nationalities_ครูรจนา_ภาษาอังกฤษ_ป.4_ตอน14

[แผนการสอน]_Sports_ครูรจนา_ภาษาอังกฤษ_ป.4_ตอน15

แผน01

My free time.hobby

PDF_At the Local Market_ครูเสาวภาพัชร_ภาษาอังกฤษ_ป.4_ตอน09

PDF_Go ASEAN_ครูเสาวภาพัชร_ภาษาอังกฤษ_ป.4_ตอน10

PDF_Save the Environment_ครูเสาวภาพัชร_ภาษาอังกฤษ_ป.4_ตอน11

PPT_Tourist Attractions_ครูผุสดี_ภาษาอังกฤษ_ป.4_ตอน12

Schedule_Dlit_Classroom_Online

แผนการจัดการเรียนรู้_Save the Environment_ครูเสาวภาพัชร_ภาษาอังกฤษ_ป4_ตอน11

แผนการสอน_Tourist Attractions_ครูผุสดี_ภาษาอังกฤษ_ป.4_ตอน12