ความรู้ คำศัพท์ (Vocabulary)

Food, drink, egg, chicken, rice, bread, pizza, carrot, cake, meat, sweets, sausage, soft, sour, salty, bitter, hot, spicy,  milk, water, fruit, banana, apple, orange, coffee, tea, guava juice, orange juice, lemonade, apple juice , mango juice , Pepsi, hungry, thirsty

healthy, unhealthy, breakfast, lunch, dinner, snack

โครงสร้างไวยากรณ์ (Grammar)

I like…/ I don’t like…  Do you want some …..? Yes, please./No, thank you. I don’t like….

What’s your favorite food/drink ? My favorite food/drink is …… .  Is it a/an…..? Yes, it is..

No, it isn’t. What is it? It is a/an/some…..  Would you like…. for breakfast/lunch/dinner/

snack ? Yes, please No, thank. Do you like sweet/sour/hot food ?  Yes, I do./ No, I don’t.                                I am hungry. I want some rice. I am thirsty. I want  some water.

How to make orange juice.     What would you like to drink ?  I ‘d like …….

การทักทายหน่วยที่2 การนับเลขหน่วย6 การแนะนำตัวหน่วย3 ผลไม้หน่วย9 รู้จักบุคลในครอบครัวหน่วย4 โรงเรียนของเราหน่ว5 สัตว์หน่วย7 อาหารและเครื่องดื่มหน่วย8