สพฐ. ยกประกาศ ศธ. ยันพัฒนาหลักสูตร เน้นนักเรียนดี เก่ง มีวินัยไม่โกง

129

เลขาธิการ กพฐ. ชี้แจงหลังนายจาตุรนต์ ฉายแสง กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล คสช.ว่า ไม่เกิดขึ้นจริง เพราะลดเวลาเรียนแต่ยังไม่มีการปรับหลักสูตร ทำให้ล้าหลัง โดย กพฐ. ยืนยัน ศธ.พัฒนาหลักสูตรเน้นนักเรียนดี เก่ง เน้นด้านความซื่อสัตย์

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ชี้แจงกรณีที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล คสช. ใน 3 ปีว่า การปฏิรูปการศึกษาไม่เกิดขึ้นจริงเพราะมีการลดเวลาเรียนแต่ยังไม่มีการปรับหลักสูตร ทำให้หลักสูตรล้าหลังเพราะการศึกษาไทยยังเน้นการทดสอบวัดผลอยู่ว่า ในด้านหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศใช้หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เพื่อให้มีความทันสมัย เป็นสากล สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน โลกดิจิทัล มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้บริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างยืดหยุ่น เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาโดยคำนึงถึงคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่วนการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ จะได้ดำเนินการต่อไป

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่าด้านการวัดและประเมินผล โดยมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เห็นความสำคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข มีการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม เน้นด้านความซื่อสัตย์ (เกลียดการโกง) และความมีวินัย ทั้งมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเองด้วย
ที่มา : https://news.voicetv.co.th/thailand/533911.html

แสดงความเห็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเว็บ