📔เอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 เล่ม แบ่งเป็นเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 เล่ม นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 เล่ม และนักเรียนระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 เล่ม

📘เล่มที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

📘เล่มที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

📘เล่มที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา

📘เล่มที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา

📘เล่มที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา

📗เล่มที่ 6 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา

📗เล่มที่ 7 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

📗เล่มที่ 8 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา

📗เล่มที่ 9 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา

📗เล่มที่ 10 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษา

📒เล่มที่ 11 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้านทักษะทางสังคม (Social skills) ระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษา

โหลดทั้งหมด  GoogleDrive
โหลดจาก เว็บไซต์