ประกาศ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลต้นปีการศึกษา 2564 (1 มิ.ย. ถึง 25 มิ.ย. 2564)
แนวทางการทำข้อมูลปีการศึกษา 2564

  • ทำข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน จำนวนห้องเรียน วันที่ก่อตั้ง พิกัดโรงเรียน ข้อมูลไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆให้ตรวจสอบและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง
  • ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนปี 2564 ที่ระบบเลื่อนชั้น/ซ้ำชั้นมาให้แล้ว ตามที่โรงเรียนได้ทำข้อมูลไว้รอบสิ้นปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนไม่ต้องไปทำเลื่อนชั้นอีกรอบ)
  • นักเรียนที่ทำรอดำเนินการไว้รอบสิ้นปี รวมถึงในเมนู 3.1.8 จะค้างอยู่ในปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด ถ้าติดตามกลับเข้ามาเรียนได้หรือจบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น ให้ดำเนินการตามสาเหตุโดยใช้เมนู 2.6.1,2.6.2,2.6.3,2.6.4
  • นักเรียนที่ค้างอยู่ในปีการศึกษา 2563 ถ้ายังติดตามไม่ได้และยังไม่ดำเนินการอะไรสามารถปล่อยค้างไว้ในปี 2563 ได้จนถึงรอบการทำข้อมูลสิ้นปี 2564
  • จัดห้องเรียน ย้ายห้องนักเรียน ที่เมนู 2.7.7
  • เพิ่มนักเรียน/ย้ายเข้า/เพิ่มนักเรียนติด G สำหรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 ได้ โดยยึดการมีตัวตนจริงในโรงเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
  • ย้ายออก/จำหน่าย สามารถจำหน่ายนักเรีาน โดยยึดการมีตัวตนจริงในโรงเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
  • จำหน่าย/ออกกลางคัน ให้ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาก่อนดำเนินการใดๆ
  • กรอกข้อมูลรายบุคคล เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง ความด้อยโอกาส

ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

เข้ากรอกข้อมูลได้ที่ https://portal.bopp-obec.info/obec64/auth/login