ลักษณะของเครื่องมือ
๔.๑ แบบฝึกพัฒนาการอ่านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีแบบฝึกชุดที่ ๑-๑๕๐
๔.๒ แบบฝึกพัฒนาการอ่านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีแบบฝึกชุดที่ ๑-๒๐๐
๔.๓ แบบฝึกพัฒนาการอ่านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีแบบฝึกชุดที่ ๑-๒๐๐

22222