แผนการเรียนรู้ แผนการสอน ตามหนังสือกระทรวงวิชา ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
สาระสำคัญ
การอ่าน และการเขียนคำควรรู้คู่ความหมาย เรื่อง จากผาแต้มสู่อียิปต์ จะช่วยให้การอ่านเรื่องราวใน
บทเรียนเข้าใจได้ง่าย และสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาได้ดี
มาตรฐานการเรียนรู้
ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนิน ชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๖/๒ อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร
จุดประสงค์
๑. นักเรียนอ่านคำศัพท์ยากได้ถูกต้อง
๒. นักเรียนบอกความหมายของคำในบทเรียนได้
๓. นักเรียนใช้คำได้ถูกต้องตามบริบท
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักความเป็นไทย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยู่อย่างพอเพียง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๑
แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๑
หน่วยการเรียนรู้การเตรียมความพร้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ใบโบก ใบบัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภูผา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เพื่อนกัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ตามหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ไปโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ โรงเรียนลูกช้าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เพื่อนรัก เพื่อนเล่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ พูดเพราะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เกือบไป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ เพื่อนรู้ใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ ช้างน้อยน่ารัก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ วันสงกรานต์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๒

แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ น้ำใส
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ใจหาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ครัวป่า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กลัวทำไม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ชีวิตใหม่
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ มีน้ำใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ นักคิดสมองใส
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ โลกร้อน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ รักพ่อ รักแม่
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ เข็ดแล้ว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ เด็กดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ ชาติของเรา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๓

แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แต่เด็กซื่อไว้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ กระต่ายไม่ตื่นตูม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ป่านี้มีคุณ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ อาหารดี ชีวีมีสุข
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ แม่ไก่อยู่ในตะกร้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ทำดี..อย่าหวั่นไหว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ พลังงานคือชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เด็กเอ๋ยเด้กน้อย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ ความฝันเป็นจริงได้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ ภูมิใจภาษาไทยของเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ ลูกแกะของซาฟียะห์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ คิดไป รู้ไป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ นอกเมือง…ในกรุง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ กาเหว่าที่กลางกรุง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๖ ส่งข่าว…เล่าเรื่อง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๗ ประชาธิปไตยใบเล็ก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๙ ของดีในตำบล
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๐ ธรรมชาติเจ้าเอย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๑ เล่นคำทาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๒ บันทึกความหลัง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๔

แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๔
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ขนมไทยไร้เทียมทาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ออมไว้กำไรชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การผจญภัยของสุดสาคร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุูณค่าทั้งนั้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ภูมิใจมรดกโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ น้ำผึ้งหยดเดียว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ชีวิตที่ถูกเมิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ โอม! พินิจมหาพิจารณา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ระบำสายฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ แรงพิโรธจากฟ้าดิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ ไวรัสวายร้าย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่องเล่าจากพัทลุง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ สนุกสนานกับการเล่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ หนูเอยจะบอกให้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ ดวงจันทร์ของลำเจียก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๖ คนดีศรีโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๗ สารพิษในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๘ ห้องสมุดป่า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๙ อย่างนี้ดีควรทำ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๐ กระดาษนี้มีที่มา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๑ เที่ยวเมืองพระร่วง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๒ รักที่คุ้มภัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๓ ธรรมชาตินี้มีคุณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๕

แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สายน้ำ สายชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ครอบครัวพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ คนละไม้คนละมือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ภัยเงียบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ประชาธิปไตยใบกลาง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ ร่วมแรง ร่วมใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ จากคลองสู่ห้องแอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ ชีวิตมีค่า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ ปลอดภัยไว้ก่อน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ หน้าต่างที่เปิดกว้าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ ภาษาจรรโลงใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ รู้ไว้ได้ประโยชน์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ แรงกระทบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๖ วิถีชีวิตไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๖

แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๖
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จากผาแต้ม…สู่อียิปต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ควาย ข้าวและชาวนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อ่านป้ายได้่สาระ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กทลีตานี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ละครย้อนคิด
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ กลอนกานท์จากบ้านไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ ไม้งามในสวนแก้ว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ ช้อนกลางสร้างสุขภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ สวยร้ายสายลับ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ สี่ศิษย์พระดาบส
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ หนึ่งในประชาคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ เสียแล้วไม่กลับคืน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ นิทานแสนสนุก หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๖ พ่างเพี้ยงพสุธา