• แบบบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ Backward Design
 •   การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ Backward Design
 •   แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
 •   แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
 •   แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 •   แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงที่เน้นการคิดวิเคราะห์  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 •    กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพสมอง BRAIN-BASED LEARNING (BBL) สร้างเสริมสมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน ของผู้เรียน  และฝึกให้ผู้เรียนสรุปความรู้หลังการเรียนการสอนตามหลักการ Backward Design
 •    ใบงาน
 •   การประเมินคุณภาพโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามสภาพจริง (Rubrics)
 • แบบสังเกตพฤติกรรม
  โหลดคลิก