มาตรฐานการเรียนรู้
 มาตรฐาน  ง 1.1  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงานทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

  1. อธิบายความหมายของอาหาร (K)
  2. จำแนกสิ่งที่เป็นอาหารและสิ่งที่ไม่เป็นอาหาร (P)
  3. แสดงความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม (A)
    โหลดทั้งหมดได้ที่
    คลิก >>>>>>