กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คุณธรรม ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ
ดังนั้นสถานศึกษาต้องจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดโดยผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้จัดบรรยากาศเชิงบวก สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ ฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติและสรุปเป็นความรู้ฝังแน่น ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของตนเอง แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงได้จัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงที่ประกอบด้วย
๑. แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ
๒. แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงที่เน้นการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพสมอง BRAIN-BASED LEARNING (BBL)
สร้างเสริมสมรรถนะสำคัญ ๕ ด้าน ของผู้เรียน และฝึกให้ผู้เรียนสรุปความรู้สำหรับการเรียน
การสอนตามหลักการ Backward Design
๔. ใบงาน
๕. การประเมินคุณภาพโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามสภาพจริง (Rubrics)
๖. แบบสังเกตพฤติกรรม
๖.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน)
๖.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
๗. ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการจัดการเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอนในการจัดการเรียนรู้และประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หน่วยที่ 1
แผน1 แผน2 แผน3 แผน4 แผน5 แผน6 ใบงานผ.4 ใบงานผ.5.1 ใบงานผ.5.2 ใบงานผ.6

หรือ >> http://ouo.io/gfef07
หน่วยที่ 2
แผน1 แผน2 แผน3 แผน4 แผน5 ใบงานผ.5.1 ใบงานผ.5.2
หน่วยที่ 3
ใบงานผ.5 แผน1 แผน2 แผน3 แผน4 แผน5 ใบงานผ.4
หน่วยที่ 4
ใบงานผ.4 ใบงานผ.5 แผน1 แผน2 แผน3 แผน4 แผน5
หน่วยที่ 5
แผน1 แผน2 แผน3 แผน4 แผน5 ใบงานผ.4 ใบงานผ.5

รวมทั้งหมด 42 หน่วยพร้อมใบงาน   โหลดได้ที่นี้