แผนการสอน

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยที่ 4 เรื่อง ธรรมชาติของการเคลื่อนไหว  แผนการสอนที่ 1 เรื่องทบทวนความรู้การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานชั้นอนุบาล  สอนครั้งที่ 1  เวลา  1  ชั่วโมง       …………………………………………………………………………………………………………………….

  1. มาตรฐานการเรียนรู้

พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา

พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬา

  1. ตัวชี้วัด

       พ3.1      ป.1/1เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ

ป.1/2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ด และเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ

พ3.2   ป.1/1 ออกกำลังกาย และเล่นเกมตามคำแนะนำอย่างสนุกสนาน

  1. จุดประสงค์การเรียนรู้
  2. อธิบายจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน
  3. ฝึกปฏิบัติการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
  4. สนใจกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  5. สาระการเรียนรู้
  6.  จุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานที่ได้เรียนมาจากชั้นอนุบาล
  7.   การให้เหตุผล การสรุปความรู้ การปฏิบัติ/การสาธิต
  8. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

01 ภาษาไทย
ไทยภาค1
หน่วยที่1และ2 หน่วยที่2 หน่วยที่3

ไทยภาค2
หน่วยที่4 หน่วยที่5 หน่วยที่6
05 สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาคเรียนที่ 1
พลศึกษา 20 แผน
1 พลศึกษา 2 พลศึกษา 3 พลศึกษา 4 พลศึกษา 6 พลศึกษา 7 พลศึกษา 8 พลศึกษา 9 พลศึกษา 10 พลศึกษา 11 เกมคนขาเก 1 12 เกมคนขาเก 2 13 เกมกาฟักไข่1 14 เกมกาฟักไข่ 2 15 ขึ้นเขาลงน้ำ1 16ขึ้นเขาลงน้ำ 2 17เกมคนเก็บขยะ 1 18เกมคนเก็บขยะ 2 19เกมชักเย่อ2 20ชักเย่อ 2