สืบเนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ในทุกระดับมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และต่ำกว่ารายวิชาอื่น ๆ มาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์เป็นกลยุทธ์หลักกลยุทธ์หนึ่งที่ต้องเร่งพัฒนา กิจกรรมหนึ่ง
ของการดำเนินงานคือ การส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดเลขเร็ว และได้จัดทำแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้น โดยได้แนวคิดจากการถอด
ประสบการณ์การเรียนคณิตศาสตร์แบบคุมอง นำมาประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สำหรับแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๒ ทั้งชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว จำนวน ๗ เล่ม เฉลยคำตอบ
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว และซีดี ๑ แผ่น บันทึกข้อมูล
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ทั้ง ๗ เล่ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แบบฝึกชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้เรียน และ
ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ต่อไป และขอขอบคุณบริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน
ที่ช่วยให้แบบฝึกชุดนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี