คำชี&แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์โจทย์ปัญหา แสดงวิธีทำ และหาคำตอบ
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคนเศษส่วน ตามที่กำหนดให้ต่อไปนี้
ให้วิเคราะห์โจทย์ปัญหา แสดงวิธีทำ และหาคำตอบโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคนเศษส่วน
ตามที่กำหนดให้ต่อไปนี้

น้อยมีลูกปิงปอง 180 ลูก เป็นลูกปิงปองสีฟ้า 12
3 ของจำนวนลูกปิงปองทั้งหมด เป็นลูกปิงปองสีเหลือง 15
ของจำนวนลูกปิงปองทั้งหมด ที่เหลือเป็นลูกปิงปองสีส้ม อยากทราบว่ามีลูกปิงปองสีส้มกี่ลูก
ใบกิจกรรม_แบบฝึกคิดสร้างสรรค์ 1_ครูสมนึก_คณิต_ป.6_ตอน11
ใบกิจกรรม_แบบฝึกคิดสร้างสรรค์_ครูสมนึก_คณิต_ป.6_ตอน11
ใบกิจกรรม_วิเคราะห์โจทย์ซื้อลวด_ครูสมนึก_คณิต_ป.6_ตอน11

ใบกิจกรรม_โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วนและจำนวนคละ_ครูสมนึก_คณิต_ป.6_ตอน12 ใบกิจกรรม_แบบฝึกคิดสร้างสรรค์ ถังน้ำ_ครูสมนึก_คณิต_ป.6_ตอน12

แบบฝึกทักษะ (ด้านการคิดคำนวณ) แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้ปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบ แบบฝึกทักษะ ใบงาน การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยม ใบงานทบทวน ใบงานที่ 1 การคูณทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง ใบงานที่ 1 การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน ใบงานที่ 1 เรื่อง การบวก การลบ เศษส่วน ใบงานที่ 1 เรื่อง การหาร เศษส่วน ใบงานที่ 2 เรื่อง การคูณ การหาร เศษส่วน ใบงำน เรื่อง กำรบวก ลบ คูณ หำรเศษส่วนระคน