แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 1 เล่ม 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรและแบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 1 มีสองเล่ม เล่มนี้เริ่มตั้งแต่บทที่ 1 – 5 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสังเกตและเปรียบเทียบ จำนวน 1 – 5 และ 0 การบวกจำนวนสองจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์ไม่เกิน 5 การลบจำนวนสองจำนวนซึ่งตัวตั้งไม่เกิน 5 จำนวน 6 – 10