ตัวอย่าง
ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. กล่องดินสอหนัก ……………………………………………….. ลูก
2. กรรไกรรวมกับดินสอหนัก …………………………………….ลูก
3. สิ่งของชนิดใดเบาที่สุด ……………………………………………..
4. ดินสอกับยางลบหนักเบากว่า กรรไกร…………………… ลูก
5. สิ่งของชนิดใดหนักที่สุด ……………………………………………
6. กาวหนักกว่ากรรไกร…………………………………………….ลูก
7. ปากกาหนักน้อยกว่ากล่องดินสอ…………………………….ลูก
8. ช้อนกับหวีหนักกว่ากรรไกร…………………………………….ลูก
9. สิ่งของที่หนักที่สุดหนักมากกว่าสิ่งของที่เบาที่สุด…………….ลูก
10. หน่วยกลางที่ใช้ในการชั่งในครั้งนี้ คือ ………………………………
การชั่งน้ำหนักโดยใช้หน่วยชั่งที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

การตวงโดยใช้หน่วยกลางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

การบวกจานวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

การเปรียบเทียบความจุ การเปรียบเทียบน้ำหนัก

การลบ การวัดความยาว

การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข 1-5

การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข 6-10

การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข 11-20

กิจกรรม การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย , , =, ≠ จำนวนคู่

จำนวนคู่-จำนวนคี่

โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ใบงาน การกระจายหลักเลขจำนวน 1-20 ใบงาน การนับเพิ่มและนับลด

ใบงาน การบวก ลบระคน

ใบงาน การบวกลบระคน จำนวน 1-20

ใบงาน การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย , , =, ≠

ใบงาน โจทย์ปัญหาการลบ
ริวิวของเล่น