. เครื่องมือวัดและประเมินผลฉบับนี้  มีจุดประสงค์เพื่อประเมินการเขียนคำ

๒. เครื่องมือในการวัดและประเมินผลฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 ฉบับ คือ
 2.1 ฉบับที่ 1  การเขียนคำ เป็นการวัดความสามารถในการเขียนคำตามคำบอก
 2.2 ฉบับที่ 2  การเขียนประโยค เป็นการวัดความสามารถในการเขียนประโยค
๓. การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล
3.1 ฉบับที่ 1  การเขียนคำ
๑) ลักษณะเครื่องมือ  เป็นการเขียนคำตามคำบอกของครู จำนวน 2๐ คำ ใช้เวลา 2๐ นาที
คำชี้แจง  (ครูอ่านคำชี้แจงให้นักเรียนฟัง)
๑. ให้นักเรียนเขียนคำตามคำบอก จำนวน  2๐ คำ ใช้เวลา ๒๐ นาที
๒. ครูอ่านคำให้นักเรียนฟัง คำละ ๒ ครั้ง โดยเว้นเวลา ๑ นาที ให้นักเรียนเขียนก่อนบอกคำในข้อต่อไป

แบบทดสอบ การอ่านการเขียน เดือน สิงหาคม 2560 ป.1-ม.3
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
255 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 ชั่วโมงก่อน Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
335 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 ชั่วโมงก่อน Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
540 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 15:31 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
492 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 15:31 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
628 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 15:31 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
409 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 15:31 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
507 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 16:07 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
479 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 16:07 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
356 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 16:07 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
318 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 16:07 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
477 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 16:13 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
615 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 16:13 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
353 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 16:13 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
348 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 16:13 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
361 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 15 ส.ค. 2560 16:14 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
415 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 15 ส.ค. 2560 16:14 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
314 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 15 ส.ค. 2560 16:14 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
314 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 15 ส.ค. 2560 16:14 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
288 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 16:17 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
464 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 16:17 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
209 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 16:17 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
283 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 16:17 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
341 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 16:19 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
565 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 16:19 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
417 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 16:19 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
374 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 16:19 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
1075 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 16:20 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
883 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 16:20 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
1836 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 16:21 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
1779 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 16:21 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
1065 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 16:21 Radda Wittayakorn
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
878 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ส.ค. 2560 16:21 Radda Wittayakorn

ที่มา : https://sites.google.com/site/hxngnithessnradda/brikar-dawnhold