แผนการจัดประสบการณ์

ระดับปฐมวัย ปีที่ 1

าระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก                                                                            ชื่อหน่วย ของเล่นของใช้ของฉัน

สอนวันที่ ….. เดือน ………………… พ.ศ. ………..                                                                                         เวลา 50 นาที

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

กิจกรรม เกมการศึกษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. เล่นเกม “บัตรคำคู่ภาพเกี่ยวกับของใช้” ได้ถูกต้อง
 2. ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน
 3. มีฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหา

าระการเรียนรู้

สาระที่ควรเรียนรู้

*       การเล่นเกม “บัตรคำคู่ภาพเกี่ยวกับของใช้”

ประสบการณ์สำคัญ

*       การเรียนรู้ทางสังคม

–       การแก้ปัญหาในการเล่น

*       การสังเกต การจำแนก และการเปรียบเทียบ

–       การจับคู่ การจำแนก และการจัดกลุ่ม

วิธีดำเนินการจัดกิจกรรม

 1. เด็กและครูร่วมร้องเพลง “เก็บของ” อีกครั้ง (ภาคผนวกแผนฯ ที่ผ่านมา) พร้อมปรบมือและทำท่า
  ทางประกอบเพลงตามความคิดและจินตนาการ
 2. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 5 คน ตามความสมัครใจ
 3. ครูสาธิตการเล่นเกมบัตรคำคู่ภาพเกี่ยวกับของใช้
 4. กลุ่มไหนต่อเสร็จและถูกต้องให้เปลี่ยนเกมใหม่เล่นต่อ พร้อมหยิบแท่งไม้ 1 อัน หมดเวลาให้แต่ละกลุ่มเก็บของเล่นไว้ให้ถูกที่และนับแท่งไม้กลุ่มไหนได้แท่งไม้มากกลุ่มนั้นชนะให้เพื่อนตบมือให้กับกลุ่มชนะ

ื่อหรือแหล่งการเรียนรู้

 1. เกม “บัตรคำคู่ภาพเกี่ยวกับของใช้”
 2. เพลง “เก็บของ”, เกมเก่าที่เคยเรียนมาแล้ว

การประเมินผล

สิ่งที่ต้องประเมิน

 1. สังเกตเด็กร้องเพลง “เก็บของ” และการทำท่าทางประกอบเพลง
 2. สังเกตเด็กเล่นเกมบัตรคำคู่ภาพเกี่ยวกับของใช้
 3. สังเกตมีส่วนร่วมในการเล่นเกม

เครื่องมือการประเมิน

 1. แบบสังเกตการประเมินพัฒนาการของกิจกรรม
 2. แบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กเป็นรายบุคคล
 3. แบบสังเกตและประเมินการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

  แผนอนุบาล 1 เล่ม1 แผนอนุบาล 1 เล่ม2 แผนอนุบาล 1 เล่ม3 แผนอนุบาล 2 เล่ม1 แผนอนุบาล 2 เล่ม2 แผนอนุบาล 2เล่ม3

  แผนอนุบาล1 เทอม 1
  1 สัปดาห์ที่ โรงเรียน1 2 สัปดาห์ที่โรงเรียนของเรา2 3 โรงเรียนของหนู 3 4 ส. วิสาขบูชา 4 5 โรงเรียนของเรา4 6 ส.2ตัวฉัน 7 ประสาทสัมผัศ 8 สุขนิสัยที่ดี 9 บ้านเราน่าอยู่ 10 หนูทำได้ 11 บ้านสถานที่ตั้งบ้าน 12 เข้าพรรษา 13 ชุมชนของเรา 14เเม่ 15 อาชีพเเละหน้าที่ 16 ชุมชนมีวัด 17 ธรรมชาติ 18สือสาร 19การสือสาร 20 ธรรมชาติรอบตัว
  แผนอนุบาล1 เทอม 2
  สัปดาห์ที่ 1 วันปิยะ สัปดาห์ที่ 2 วันลอยกระทง สัปดาห์ที่ 3การดูแลรักษาพืช สัปดาห์ที่ 4 เครื่องมือทำสวน สัปดาห์ที่ 5 สัตว์ สัปดาห์ที่ 6 วันพ่อ สัปดาห์ที่ 7การจัดประเภท สัปดาห์ที่ 8รถสี สัปดาห์ที่ 9ผัก สัปดาห์ที่ 10ปีใหม่ สัปดาห์ที่ 11 วันเด็กแห่งชาติ สัปดาห์ที่ 12 อากาศ สัปดาห์ที่ 13 หนูเป็นเด็กไทย สัปดาห์ที่ 14ฉันนับสิ่งของ สัปดาห์ที่ 16 กลางวัน สัปดาห์ที่ 19 ตัวเรา สัปดาห์ที่ 20 สงกรานต์ สัปดาห์ที่15สิ่งไม่มีชีวิต สัปดาห์ที่17 (การวัด) สัปดาห์ที่18 การปรับตัวเข้ากับฤดูกาล