แผนการสอนประกอบไปด้วยวิชา ไทยป.1 การงานฯป.1 คณิตป.1 ดนตรี-นาฏศิลป์ป.1 ทัศนศิลป์ป.1 วิทย์ป.1 สังคมฯป.1 สุขและพละป.1

  1. ความรู้

ลักษณะและหน้าที่ วิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกคอและผม ตา หู จมูก อวัยวะในช่องปาก ผิวหนัง มือและเล็บ เท้าและนิ้วเท้า

  1. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด

การให้เหตุผล การสรุปความรู้ การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การปฏิบัติ/การสาธิต

  1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน
โหลดได้ที่
ไทยป.1
การงานฯป.1
คณิตป.1
ดนตรี-นาฏศิลป์ป.1
ทัศนศิลป์ป.1
วิทย์ป.1
สังคมฯป.1
สุขและพละป.1