แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นโดยมุ่งหวังให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพและสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กในแต่ละวัยตามความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain-based Learning)

           ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงมุมมองและแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของครูและสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง และเท่าทันกับนานาประเทศ
 อนึ่ง ในการจัดทำแนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีต้องขอขอบคุณสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) หรือสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้(เดิม) ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนางานด้วยดีตลอดมา
ขอขอบคุณอาจารย์พรพิไล เลิศวิชา รองศาสตราจารย์ดร.สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ และรองศาสตราจารย์พัชรีวรจรัสรังสีที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดทำแนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และหวังว่าแนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนคณิตศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องในการนำไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

คู่มือการสอนคณิตศาสตร์ BBL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 – 2

ภาคเรียนที่ 1 
           ดาวน์โหลด บทที่ 1 >>> คลิกที่นี่ 

ภาคเรียนที่ 2 
           ดาวน์โหลด บทที่ 1 >>> คลิกที่นี่ 
           ดาวน์โหลด บทที่ 2 >>> คลิกที่นี่ 
           ดาวน์โหลด บทที่ 3 >>> คลิกที่นี่