ขั้นน?ำ
ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง สวัสดี พร้อมกับท?ำท่าประกอบเพลง
ขั้นสอน
1. ครูสนทนาซักถามเด็กเกี่ยวกับการพูดทักทายกัน โดยถามค?ำถาม ดังนี้
• เมื่อเราเจอกันควรท?ำอย่างไร
• ผู้หญิงพูดอย่างไร ผู้ชายพูดอย่างไร
• เมื่อท?ำเพื่อนล้มควรพูดอย่างไร
• เมื่อครู พ่อ แม่ หรือเพื่อนให้ของ เราควรพูดอย่างไร
2. ครูน?ำภาพเกี่ยวกับการพูดทักทายกันแสดงให้เด็กดูทีละภาพ และสนทนาว่า เมื่อพบเหตุการณ์ต่างๆ ที่ครูยกตัวอย่าง
ให้ฟัง เราควรพูดอย่างไร แล้วชี้ที่ภาพเหตุการณ์ ให้เด็กอ่านออกเสียงไปพร้อมๆ กัน
ขั้นสรุป
1. ครูให้เด็กเล่นเกม จับคู่ภาพเหตุการณ์ โดยขออาสาสมัครเด็กออกมาถือแผ่นภาพ แล้วเดินจับคู่ภาพตามจังหวะที่ครูเคาะ
เมื่อพบคู่ให้นั่งลงและส่งเสียงดังๆ ว่า เย้!
2. ครูให้เด็กท?ำกิจกรรมในหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทยพัฒนา กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทย หน้า 3 เรียนรู้ค?ำ
จากภาพเหตุการณ์ แล้วฝึกอ่านออกเสียง
โหลดได้ที่ v
V
V
V