บอกความสัมพันธ์ของอวัยวะกับหน้าที่ได้
3. บอกวิธีดูแลร่างกายและสุขนิสัยที่ดีของ
ตนเองได้
4. บอกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ในชีวิต
ประจ?าวันที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ ได้
5. บอกการปฏิบัติตนในการรักษา
ความสะอาดร่างกายในชีวิตประจ?าวันได้
6. บอกวิธีปฏิบัติตนให้ร่างกายแข็งแรงได้
ลากเส้นได้อย่างมีทิศทาง
2. จ?าแนกอวัยวะต่างๆ ได้
3. เปรียบเทียบจ?านวนจากภาพได้
4. ส?ารวจอวัยวะภายนอกของตนเอง
และผู้อื่นได้
5. เขียนรูปวงกลมได้
6. ดูแลรักษาอวัยวะต่างๆ ได้ถูกต้อง
7. ปฏิบัติตนในการรักษาความสะอาดของ
ร่างกายในกิจวัตรประจ?าวันได้ถูกต้อง
8. บอกวิธีปฏิบัติตนให้ร่างกายแข็งแรงได้
9. ปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร
การออกก?าลังกาย และการพักผ่อน
ให้เพียงพอในกิจวัตรประจ?าวันได้
10. ส?ารวจภาพอวัยวะภายนอกของตนเองได้