บอกความสัมพันธ์ของอวัยวะกับหน้าที่ได้
3. บอกวิธีดูแลร่างกายและสุขนิสัยที่ดีของ
ตนเองได้
4. บอกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ในชีวิต
ประจ􀁑าวันที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ ได้
5. บอกการปฏิบัติตนในการรักษา
ความสะอาดร่างกายในชีวิตประจ􀁑าวันได้
6. บอกวิธีปฏิบัติตนให้ร่างกายแข็งแรงได้
ลากเส้นได้อย่างมีทิศทาง
2. จ􀁑าแนกอวัยวะต่างๆ ได้
3. เปรียบเทียบจ􀁑านวนจากภาพได้
4. ส􀁑ารวจอวัยวะภายนอกของตนเอง
และผู้อื่นได้
5. เขียนรูปวงกลมได้
6. ดูแลรักษาอวัยวะต่างๆ ได้ถูกต้อง
7. ปฏิบัติตนในการรักษาความสะอาดของ
ร่างกายในกิจวัตรประจ􀁑าวันได้ถูกต้อง
8. บอกวิธีปฏิบัติตนให้ร่างกายแข็งแรงได้
9. ปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร
การออกก􀁑าลังกาย และการพักผ่อน
ให้เพียงพอในกิจวัตรประจ􀁑าวันได้
10. ส􀁑ารวจภาพอวัยวะภายนอกของตนเองได้เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้