05_การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
ใบกิจกรรม_การปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี_ครูไพเราะ_สังคม_ป.4_ตอน05
06_สิทธิพื้นฐานของเด็ก
ใบกิจกรรม_สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก_ครูไพเราะ_สังคม_ป.4_ตอน06


15_พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
ใบความรู้_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน15
16_การตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ยุคสมัยประวัติศาสตร์
ใบกิจกรรม_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน16 ใบความรู้_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน16
17_หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่น
ใบกิจกรรม_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน17 ใบความรู้_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน17
18_ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย
ภาพประกอบการเรียน_ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย_ครูไพเราะ_สังคม_ป.4_ตอน18