แผนการสอน ระดับชั้น อนุบาล 1-3

1681

พัฒนาสมรรถภาพทางสมอง ควบคู่ประสบการณ์การเรียนรู้

พัฒนาแบบองค์รวม (พหุปัญญา)

บูรณาการความคิด ทักษะ และประสบการณ์

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตรงตามหลักสูตร

อนุบาล 123 จัดทำครบทุกชั้น

แต่ละชั้นมีเล่ม 14 (เล่มละ 9 สัปดาห์)

เล่ม 12 สำหรับภาคเรียนที่ 1

 เล่ม 34 สำหรับภาคเรียนที่ 2
อนุบาล 1

อนุบาล 2

อนุบาล 3

 

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้