ให้ นั กเรียนยกตัวอย่ างการเปล3ียนแปลงของวัฒนธรรมมา ๒ หั วข้ อ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
และวิเคราะห์การเปลี/ยนแปลงของวัฒนธรรมลงในแผนภาพแล้ ว
ตอบคำถามใบความรู้_การแต่งกายอาเซียน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบความรู้_เพลงคำทักทายอาเซียน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบความรู้_อาหารยอดนิยม_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ภาพเอกลักษณ์ชาติอาเซียนประกอบกิจกรรม_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 เกมเตรียมตัวสู่อาเซียน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบกิจกรรม_ข้อตกลงและคำชี้แจงสู่การปฏิบัติงาน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12

นักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที1ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ1นและประเทศอย่างไร
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที.ส่งเสริมประชาธิปไตยก่อให้เกิดผลดีอย่างไร
วิธีปฏิบัติในการใช้สิ ทธิออกเสี ยง
เลือกตั(งตามระบอบประชาธิปไตย
ใบงานเรื่องการเข้าร่วมและปฏิบัติตนในวันสำ คัญทางพระพุทธศาสนา ใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ใบงานเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ ใบงานเร่ืองการออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย แบบบันทึกการปฏิบัติสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยบทแผ่เมตตา

ใบกิจกรรม_ครูปานทิพย์_สังคม_ป.6_01

ใบกิจกรรม_ครูปานทิพย์_สังคม_ป.6_02
ใบความรู้_ครูปานทิพย์_สังคม_ป.6_01
ใบกิจกรรม_ครูปานทิพย์_สังคม_ป.6_01

แบบบันทึกการปฏิบัติเจริญสติในอิริยาบถชีวิตประจำวันและการเรียน ใบกิจกรรม_ครูศิริพร_สังคม_ป.6_ตอน08