การตากผ้า เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส เรียก
ว่า การกลายเป็นไอหรือการระเหย
การหล่อเทียน เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็น
ของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว

ภาพต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนสถานะของสารจากสถานะ
ใดเป็นสถานะใด และเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไร
เมื่อวางสาร C ไว้ในอากาศ จะมีขนาดเล็กลง การ
เปลี่ยนแปลงของสาร C เรียกว่าอะไร
ไอศกรีม เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็น
ของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว

ใบกิจกรรม4_ปฏิกิริยาระหว่างปุ๋ยแอมโมเนียกับปูนขาว_ครูกรวรรณ_วิทย์_ป.6_ตอน20 ใบกิจกรรมที่ 1 การทำงานในระบบหมุนเวียนเลือด ใบกิจกรรมที่ 1 การย่อยอาหารด้วยการเคี้ยว ใบกิจกรรมที่ 1 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ใบกิจกรรมที่ 1 ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจเข้าและออก ใบความรู้_ครูบังอร_วิทย์_ป.6_ตอน08 ใบความรู้_ครูบังอร_วิทย์_ป.6_ตอน09 สถานะของสาร สารผสมกับสารเนื้อผสม ใบกิจกรรม_ครูบังอร_วิทย์_ป.6_ตอน08 ใบกิจกรรม_ครูบังอร_วิทย์_ป.6_ตอน09 ใบกิจกรรม1_กิจกรรมลูกโป่งพอง_ครูกรวรรณ_วิทย์_ป.6_ตอน19 ใบกิจกรรม2_ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายจุนสีกับสารละลายแอมโมเนียหอม_ครูกรวรรณ_วิทย์_ป.6_ตอน19 ใบกิจกรรม3_ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายผงฟูกับน้ำปูนใส_ครูกรวรรณ_วิทย์_ป.6_ตอน20