กระบวนการวิทยาศาสตร์  เป็นกระบวนการที่ผู้เรียน  ใช้ค้นคว้าหาองค์ความรู้  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะสำคัญประการหนึ่งของกระบวนการวิทยาศาสตร์  ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ตระหนักเห็นความสำคัญ และมีความชำนาญเพื่อสามารถค้นหาความรู้ด้วยตนเองได้ การแสวงหาความรู้  ความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นั้น  จะเกิดจากการสังเกตธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  แล้วรวบรวมข้อมูลผ่านทางประสาทสัมผัส  นำข้อมูลที่ได้ไปจัดจำแนกและคิดพิจารณาเหตุและผล เกิดเป็นความคิดและความเชื่อ นำความคิดและความเชื่อไปปฏิบัติก่อให้เกิดการสังเกต การรวบรวมข้อมูล  และ
การคิดเป็นวัฏจักรอย่างนี้เรื่อย ๆ
มาตรฐาน
ใบงาน 1 การจำแนกสัตว์ การจัดกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิต การตอบสนองคืออะไร ใบงาน 1 การจำแนกพืชในท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ ได้แก่ พืชบก พืชน้ำ ใบกิจกรรม การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต ใบงาน การสำรวจสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น

ใบงานส่วนที่เหลือจะทยอยอัพจ้า