รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ป.1 จำนวน 9 ไฟล์

4793

เด็กเก่งสังคม ป.1” เล่มนี้ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นตามกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความเปลี่ยนแปลงของการดำเนินชีวิตจากอดีตถึงปัจจุบัน คุณธรรม 12 ประการ ลักษณะความสามารถและความดีของตนเอง ตอนที่ 1 คุณธรรม 12 ประการ ลักษณะความสามารถและความดีของตนเอง ตอนที่ 2 ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรส่วนรวม ใบงาน 1 การทำงานอย่างสุจริตให้สังคมสงบสุข ใบงาน 2 การทำงานอย่างสุจริตให้สังคมสงบสุข ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน วันเวลาตามระบบจันทรคติ

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้