กิจกรรมการเลือกหนังสืออ่านตามความสนใจ
กิจกรรมที่ ๑ ให้นักเรียนพิจารณาหนังสือต่อไปนี้ว่าเป็นเรื่องอะไร
๑. หนังสือเรียนภาษาไทย ป.๖ ที่ว่าด้วยเรื่องวรรณคดีไทย …………………………………
๒. หนังสือเรียนเล่มแรกของไทย …………………………………

๓. หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องคำและความหมายของคำ …………………………………
๔. หนังสือที่กล่าวถึงการผจญภัยของพ่อมดน้อย …………………………………
๕. หนังสือที่กล่าวถึงพระเอกที่มีอาวุธเป็นเครื่องดนตรี …………………………………
๖. หนังสือที่มีตัวละครเอกเป็นหญิงมีชีวิตอยู่ถึง ๔ รัชกาล …………………………………
๗. หนังสือที่กล่าวถึงความเพียรพยายามว่ายน้ำข้ามมหาสมุทร
ของกษัตริย์หนุ่ม …………………………………

กิจกรรมการเลือกหนังสืออ่านตามความสนใจ
กิจกรรมการอ่านจับใจความสารคดี
กิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญบทความ
แบบฝึกหัดคำเป็นคำตำย

ใบกิจกรรม_บทอ่านการเขียนเชิงอธิบาย_ครูศรีอัมพร_ไทย_ป.6_ตอน03
ใบกิจกรรม1-2_การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย_ครูศรีอัมพร_ไทย_ป.6_ตอน03

ใบกิจกรรม1-2_การเขียนคำขวัญ_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน07 ใบความรู้_การเขียนคำขวัญ_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน07

ใบกิจกรรม1-3_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน08
ใบความรู้ _การเขียนแผนภาพความคิด_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน08

ใบกิจกรรม_ครูมยุรี_ไทย_ป.6_ตอน 09
ใบความรู้_ครูมยุรี_ไทย_ป.6_ตอน 09

ใบกิจกรรม_ครูมยุรี_ไทย_ป.6_ตอน 10
ใบความรู้_ครูมยุรี_ไทย_ป.6_ตอน 10

ใบกิจกรรม_ครูพิสมัย_ไทย_ป.6_ตอน14
ใบความรู้_ครูพิสมัย_ไทย_ป.6_ตอน14

ใบกิจกรรม_ครูทองเพชร_ไทย_ป.6_ตอน16
ใบความรู้_ครูทองเพชร_ไทย_ป.6_ตอน16

ใบกิจกรรม_ครูพิสมัย_ไทย_ป.6_ตอน19 ใบความรู้_ครูพิสมัย_ไทย_ป.6_ตอน19