เกมเลียนเสียงสัตว์

  • ครูทำสลากเขียนชื่อสัตว์ ๔  ชนิด คือ เป็ด  หมู  ไก่  แมว
  • นักเรียนออกมาจับสลากคนละใบ
  • เริ่มเล่นเกม ครูให้สัญญาณ นักเรียนพร้อมร้องเลียนเสียงสัตว์ เพื่อหากลุ่มที่เป็นสัตว์ชนิดเดียวกัน
  • เมื่อเจอกลุ่มแล้วให้นั่งลงพร้อมปฏิบัติตามกิจกรรม

ใบกิจกรรม_ใบงานสระโอ_ครูสุรีย์_ไทย_ป.1_ตอน11
ใบงาน 1 พยางค์ ใบงาน 2 พยางค์ การเขียนคำประสมสระอี
การเขียนคำประสมสระอู
การเตรียมความพร้อม
การแต่งประโยค 1 การแต่งประโยค 2
การต่อเติมภาพสระอี
การต่อเติมภาพสระอู
การอ่านคำประสมสระอา
การอ่านคำประสมสระอี 1
การอ่านคำประสมสระอี 2
การอ่านคำประสมสระอี
การอ่านคำประสมสระอี
การอ่านคำประสมสระอู 1
การอ่านคำประสมสระอู 2
การอ่านสระอา
คำคล้องจอง 1
คำคล้องจอง 2
ประโยคสามส่วน
ผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลาง
พยัญชนะไทย ตอน 1
พยัญชนะไทย ตอน 2
พยัญชนะไทย พยางค์ อ่านสะกดคำ