ครูอ่านคำต่อไปนี้ให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนเคาะว่ามีกี่เสียง แล้วทำเครื่องหมาย
√ ลงในช่อง ให้ตรงกับจำนวนพยางค์ของแต่ละคำ

ใบกิจกรรม_ใบงานสระโอ_ครูสุรีย์_ไทย_ป.1_ตอน11 ใบงาน 1 พยางค์ ใบงาน 2 พยางค์ การเขียนคำประสมสระอี การเขียนคำประสมสระอู การเตรียมความพร้อม การแต่งประโยค 1 การแต่งประโยค 2 การต่อเติมภาพสระอี การต่อเติมภาพสระอู การอ่านคำประสมสระอา การอ่านคำประสมสระอี 1 การอ่านคำประสมสระอี 2 การอ่านคำประสมสระอี การอ่านคำประสมสระอี การอ่านคำประสมสระอู 1 การอ่านคำประสมสระอู 2 การอ่านสระอา คำคล้องจอง 1 คำคล้องจอง 2 ประโยคสามส่วน ผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลาง พยัญชนะไทย ตอน 1 พยัญชนะไทย ตอน 2 พยัญชนะไทย พยางค์ อ่านสะกดคำ