แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง การอ่านออกเสียง
คำที่มีพยัญชนะ กร ควบกล้ำ
กร เป็นอักษร ควบกล้ำแท้  ออกเสียง กรอ เป็นเสียงกล้ำ พร้อมกัน ซึ่งเป็นคำที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว โดยมี ร ตามหลังพยัญชนะตัวแรก เวลาอ่านให้ออกเสียงพยัญชนะต้นทั้ง ๒ ตัวพร้อมกัน ซึ่งเราเรียกว่า คำควบแท้

แบบฝึกคำที่มี พยัญชนะ ตร ควบกล้ำ แบบฝึกคำที่มี พยัญชนะ ปล ควบกล้ำ บรรณานุกรม ปก แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง กว ปก แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง คำนำตร ปก แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพร ปก กร ขรแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ปก ขล แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำนำ การนำขรมาใช้ ปก คำนำ แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ปก คำนำ แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงปกปล ปก คำนำ กล แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ปก คำนำ ขร ครแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ปก คำนำ ปร ควบกล้ำ